jaktorow.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Jaktorów www.jaktorow.pl
Urząd Gminy strona główna 

Ochrona danych osobowych
 

25 maja 2018 roku weszła w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO).

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE GMINY W JAKTOROWIE

Mając powyższe na uwadze i realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informuję o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Jaktorowie jest Wójt Gminy Jaktorów, ul. Warszawska 33, 96-313 Jaktorów, e-mail: gmina@jaktorow.pl.

 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy w Jaktorowie: Dagmara Jabłońska - e-mail: iodo@jaktorow.pl lub pisemnie na adres Urzędu Gminy w Jaktorowie, wskazany w pkt 1.

 3. Administrator danych osobowych – Wójt Gminy Jaktorów przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

  1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Gminie Jaktorów;

  2. realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Jaktorów;

  3. gdy przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby której dane dotyczą lub innej osoby;

  4. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w zakresie władztwa publicznego obejmującego powierzone mu zadania;

  5. gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej;

  6. gdy przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego;

  7. w pozostałych przypadkach gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Jaktorów przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Wójt Gminy Jaktorów.

 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres wymagany przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:

  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

   • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

   • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

   • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

   • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

   • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

   • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

   • administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

  5. prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

   • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie, na podstawie zgody wyrażonej przez tą osoby lub umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą,

   • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania przysługuje – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

   • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora, przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

 8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust.1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Gminy w Jaktorowie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

 10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

 12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.Powyższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku

Wójt Gminy Jaktorów

Maciej Śliwerski

 
Data wprowadzenia informacji 2018-04-12 09:30:36 Informację zaktualizowano 2019-04-03 14:29:12, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych, przekazywanych na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 
Data wprowadzenia informacji 2019-08-09 14:57:17, wprowadzający: Mariusz Peryt

Zobacz:
 Kierownictwo Urzędu .  Regulamin organizacyjny .  Ewidencje i rejestry .  Kontrola Urzędu .  Ochrona danych osobowych . 
  Biuletyn Informacji Publicznej - jaktorow.bip.gmina.pl