jaktorow.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Jaktorów www.jaktorow.pl
Dostępność strona główna 

Dostępność
 

Koordynator ds. dostępności w Urzędzie Miejskim w Jaktorów
Kamil Cegliński
tel.  46 854 51 03
e-mail: kamil.ceglinski@jaktorow.pl

Powołany zarządzeniem Nr 58/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 16 września 2020 r.

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

 
Data wprowadzenia informacji 2021-10-21 10:20:01 Informację zaktualizowano 2021-10-21 10:25:36, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Obsługa osób niesłyszących i mających trudności w komunikowaniu się

Z dniem 1 kwietnia 2012 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011r. Nr 209, poz. 1243). Ustawa nakłada na administrację samorządową nowe obowiązki, które  mają pomóc w załatwianiu spraw w urzędach przez osoby mające trudności w komunikowaniu się.  

W celu zapewnienia pomocy w załatwianiu spraw ww. osobom informuje się, że: 

  • informacje dotyczące działalności Urzędu Gminy dostępne są na stronie   Biuletynu Informacji Publicznej UG w Jaktorowie: www.bip.jaktorow.pl oraz na stronie internetowej Urzędu: www.jaktorow.pl

  • osoba uprawniona może komunikować się za pośrednictwem faksu pod numerem 46 855-21-88 w. 125,

  • osoba uprawniona może skorzystać z poczty elektronicznej pod adresem: gmina@jaktorow.pl

  • Urząd Gminy w Jaktorowie dysponuje osobą znającą PJM (polski język migowy) w stopniu komunikatywnym.

Urząd Gminy w Jaktorowie zapewni osobom niesłyszącym tłumacza języka migowego. Usługa tłumaczenia migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna dla osób uprawnionych będących osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r., Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016).

Urząd Gminy w Jaktorowie informuje, że będzie korzystał z usług tłumaczy migowych wpisanych do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego.

Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego przynajmniej 3 dni przed planowanym terminem wizyty w urzędzie z wyłączeniem sytuacji nagłych. Po dokonaniu zgłoszenia Urząd zobowiązany jest do zapewnienia obsługi osoby uprawnionej, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając nowy termin realizacji świadczenia;

Zgłoszenia należy dokonać składając wniosek, w którym uwzględnia się rodzaj sprawy oraz termin przybycia do urzędu (wzór wniosku poniżej).

Wniosek można złożyć: w sekretariacie urzędu – pokój nr 8, za pośrednictwem faksu pod numerem 46 855-21-88 w. 125 lub poczty elektronicznej pod adresem: gmina@jaktorow.pl 

  • Osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w celu zapewnienia jej możliwości komunikowania się. W przypadku korzystania przez osoby uprawnione z pomocy osoby przybranej (tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę zainteresowaną w celu ułatwienia porozumienia i udzielenia pomocy) nie wymaga się od osoby przybranej przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polskiego języka migowego), SJM (systemu językowo - migowego) lub SKOGN (sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych);

  • Osoba uprawniona może skorzystać z pomocy pracownika Urzędu Gminy  w Jaktorowie posługującego się PJM lub z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się;

  • Osoba uprawniona ma prawo do swobodnego korzystania z wybranej przez siebie formy komunikowania się.

Niniejszą informację dotyczącą realizacji ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się ( Dz. U. Z 2011 r., Nr 209, poz. 1243) zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu www.jaktorow.plw Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.jaktorow.pl oraz na tablicy ogłoszeń.

Wzór wniosku

 
Data wprowadzenia informacji 2021-10-18 09:11:00 Informację zaktualizowano 2021-10-18 09:15:30, wprowadzający: Mariusz Peryt
  Biuletyn Informacji Publicznej - jaktorow.bip.gmina.pl