Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Jaktorów  www.jaktorow.pl
Zamierzenia i Programy
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
GMINA
Urząd Gminy
Nabór pracowników
Załatwianie spraw
° Druki i formularze
° Referat Finansowy
° Referat Spraw Obywatelskich
° Referat Planowania Przestrzen., Geodezji i Gosp. Nieruch.
° Podatki i opłaty lokalne
° Działalność Gospodarcza
° Urząd Stanu Cywilnego
° Samodzielne stanowiska
Ogłoszenia, obwieszczenia
Konsultacje Społeczne
Raport o stanie gminy
WYBORY I REFERENDA
Organy
Rada Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Zamówienia publiczne
Przetargi na sprzedaż nieruchomości gminnych
Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
Ochrona Środowiska
Podstawowa kwota dotacji dla placówek oświatowych
Oświadczenia majątkowe
Petycje
Gminne jednostki organizacyjne
Rejestry
Sołectwa
Stowarzyszenia i związki gminne
Sposób dostępu do informacji publicznej
Serwis
Skrzynka podawcza
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Załatwianie spraw > Druki i formularze strona główna 

Druki i formularze
 
 
Data wprowadzenia informacji 2018-05-28 17:04:24 Informację zaktualizowano 2019-04-03 14:22:46, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Architektura

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Wniosek o wydanie wypisu z planu ogólnego zagospodarowania

Wniosek o wydanie wypisu z Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jaktorów

Wniosek do opracowywanej zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Jaktorów z Elementami Strategii Rozwoju Gminy Jaktorów

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wniosek o podział zgodnie z art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami

Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości

Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym nieruchomości

Wniosek o wydanie postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby

Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości

Wniosek o wydanie informacji o planie zagospodarowania przestrzennego

 
Data wprowadzenia informacji 2008-06-26 09:50:32 Informację zaktualizowano 2020-02-19 16:00:28, wprowadzający: Anna Małkowska
 
Ewidencja działalności gospodarczej 
Data wprowadzenia informacji 2008-06-26 10:02:29 Informację zaktualizowano 2013-02-06 09:27:32, wprowadzający: Danuta Mysiorska
Ewidencja Ludności 

Meldunek czasowy, stały, zmiana meldunku dziecka. Zameldowanie cudzoziemca - FORMULARZE, INFORMACJE, WSKAZÓWKI.

KARTA DUŻEJ RODZINY

Wniosek o nadanie numeru PESEL

Wniosek o wpisanie do Rejestru Wyborców w części A/B oraz pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do Rejestru Wyborców

Wniosek o skreślenie z Rejestru Wyborców

Wniosek EL_WUDJ_1 o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 12 lipca 2020r.

 
Data wprowadzenia informacji 2010-10-07 08:13:28 Informację zaktualizowano 2018-06-12 11:21:12, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 


Inwestycje

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym

Wniosek o uzgodnienie projektowanego zjazdu indywidualnego z drogi gminnej

Wniosek o wydanie zezwolenia w celu prowadzenia awaryjnych robót w pasie drogowym

Wniosek o uzgodnienie projektowanego zjazdu indywidualnego z drogi wewnętrznej lokalnej

Wniosek o wydanie decyzji na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu (publicznego, indywidualnego) z drogi

Wniosek o wyrażenie zgody na ustawienie reklam w pasie drogowym drogi gminnej

Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia się do gminnej sieci wodociągowej

Wniosek o wyrażenie zgody na wkonanie przylacza

 
Data wprowadzenia informacji 2008-06-26 10:06:28 Informację zaktualizowano 2020-02-24 14:41:27, wprowadzający: Anna Małkowska
 Ochrona Środowiska

Procedura uzyskiwania zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną wraz z wnioskiem

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Wytyczne do sporządzenia charakterystyki przedsięwzięcia - do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Wniosek o zezwolenie na wycięcie drzew

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Zgłoszenie drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty

Oświadczenie oraz informacja o wyrobach zawierających azbest

Zgłoszenie zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków do ewidencji gminnej

 
Data wprowadzenia informacji 2008-06-26 10:13:07 Informację zaktualizowano 2008-07-07 16:11:35, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
Podatki, opłaty

Podatek od nieruchomości - Deklaracja - osoby prawne

Podatek od nieruchomości - Informacja - osoby fizyczne

Podatek rolny - Deklaracja - osoby prawne

Podatek rolny - Informacja - osoby fizyczne

Podatek leśny - Deklaracja - osoby prawne

Podatek leśny - Informacja - osoby fizyczne

Załącznik do deklaracji oraz informacji - podatek rolny, leśny, od nieruchomości

Podatek od środków transportowych - Deklaracja DT-1.

Podatek od środków transportowych - Załącznik do deklaracji DT-1

Wniosek o zwrot akcyzy za olej napędowy

 
Data wprowadzenia informacji 2008-06-26 10:18:34 Informację zaktualizowano 2008-07-07 16:11:54, wprowadzający: Danuta Mysiorska
Urząd Stanu Cywilnego  

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

 
Data wprowadzenia informacji 2016-02-26 09:35:23 Informację zaktualizowano 2020-02-19 15:09:47, wprowadzający: Anna Małkowska
wersja do druku