Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Jaktorów  www.jaktorow.pl
Zamierzenia i Programy
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
GMINA
Urząd Gminy
Nabór pracowników
Załatwianie spraw
Ogłoszenia, obwieszczenia
Konsultacje Społeczne
Raport o stanie gminy
WYBORY I REFERENDA
Organy
Rada Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
° 2022 r.
° 2021 r.
° 2020 r.
° 2019 r.
° 2018 r.
° 2017 r.
° 2016 r.
° 2015 r.
° 2014 r.
° 2013 r.
° 2012 r.
° 2011 r.
° 2010 r.
° 2009 r.
° 2008 r.
° 2007 r.
° 2006 r.
° 2005 r.
° 2004 r.
Zarządzenia Wójta
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Zamówienia publiczne
Przetargi na sprzedaż nieruchomości gminnych
Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
Ochrona Środowiska
Podstawowa kwota dotacji dla placówek oświatowych
Oświadczenia majątkowe
Petycje
Zgromadzenia publiczne
Gminne jednostki organizacyjne
Rejestry
Sołectwa
Stowarzyszenia i związki gminne
Sposób dostępu do informacji publicznej
Zgłaszanie naruszeń
Dostępność
Serwis
Skrzynka podawcza
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady > 2009 r. strona główna 

2009 r.
 

Uchwała Nr XXVIII/179/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 8 stycznia 2009r w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2009.

Załączniki

Uchwała Nr XXVIII/180/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 8 stycznia 2009r w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 
Data wprowadzenia informacji 2009-01-27 09:59:14 Informację zaktualizowano 2009-02-19 14:55:12, wprowadzający: 12345678 12345678
 

Uchwała Nr XXIX/181/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 9 lutego 2009r. w sprawie: uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jaktorów na rok 2009.

Uchwała Nr XXIX/182/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 9 lutego 2009r. w sprawie zatwierdzenia projektu pt. ,,Dostosowanie kompetencji przyszłych absolwentów gimnazjów z terenu gminy Jaktorów do potrzeb rynku pracy”

Uchwała Nr XXIX/183/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 9 lutego 2009r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaktorowie.

Uchwała Nr XXIX /184/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 9 lutego 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy

 
Data wprowadzenia informacji 2009-02-19 14:50:38 Informację zaktualizowano 2009-07-27 16:35:30, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr XXX/185/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 2 marca 2009 r. w sprawie zgody wyrażenia na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XXX/186/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 2 marca 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaktorów

Załącznik cz. 1

Załącznik cz. 2

Uchwała Nr XXX/187/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 2 marca 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaktorów

Załącznik cz. 1

Załącznik cz. 2

Uchwała Nr XXX/188/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 2 marca 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaktorów

Załącznik cz. 1

Załącznik cz. 2

Uchwała Nr XXX/189/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 2 marca 2009 r. w sprawie: emisji obligacji Gminy Jaktorów oraz zasad ich zbywania,nabywania i wykupu.

Uchwała Nr XXX/190/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 2 marca 2009r zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/179/2009r Rady Gminy Jaktorów z dnia 8 stycznia 2009r w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2009

Uchwała Nr XXX/191/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 2 marca 2009r. w sprawie zasad wypłacania oraz wysokości diet radnych

Uchwała Nr XXX/192/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 2 marca 2009r. w sprawie zasad wypłacania i wysokości diet dla sołtysów biorących udział posiedzeniach Rady Gminy Jaktorów.

Uchwała Nr XXX/193/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 2 marca 2009r. w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Jaktorów

Uchwała Nr XXX/194/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 2 marca 2009r. w sprawie zatwierdzenia stypendiów edukacyjnych dla uczniów.

Uchwała Nr XXX/195/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 2 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania

Załącznik do uchwały nr XXX/195/2009

Uchwała Nr XXX/196/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 2 marca 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu oraz wysokości nagród samorządowych dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Jaktorów.

 
Data wprowadzenia informacji 2009-03-10 09:34:36 Informację zaktualizowano 2009-07-27 16:35:02, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr XXXI/197/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 marca 2009r. zmieniająca Uchwałę Nr XXX/195/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 2 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczyc

Uchwała Nr XXXI/198/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 marca 2009r. zmieniająca Uchwałę Nr XXX/196/2009 z dnia 2 marca 2009r.w sprawie przyjęcia regulaminu oraz wysokości nagród samorządowych dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszko

Uchwała Nr XXXI/199/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 marca 2009r. w sprawie :zatwierdzenia stypendiów edukacyjnych dla uczniów

Uchwała Nr XXXI/200/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 marca 2009r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jaktorów

Uchwała Nr XXXI/201/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 marca 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/179/2009r Rady Gminy Jaktorów z dnia 8 stycznia 2009r w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2009

Załącznik

Uchwała Nr XXXI/202/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 marca 2009r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2009

Załącznik

 
Data wprowadzenia informacji 2009-03-31 10:14:57 Informację zaktualizowano 2009-07-27 16:32:37, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr XXXII/203/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny na rzecz Gminy Jaktorów.

Uchwała Nr XXXII/204/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie sprzedaży nieruchomości.

Uchwała Nr XXXII/205/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie w sprawie: uchwalenia wysokości diet członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Uchwała Nr XXXII/206/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2009.

Załączniki

Uchwała Nr XXXII/207/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie podejmowania inwestycji w 2010 roku pn. : „Przebudowa drogi gminnej - ul.Parkowa w Chylicach-Kolonii.

Uchwała Nr XXXII/208/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Jaktorów z tytułu wykonania budżetu Gminy Jaktorów za rok 2008.

 
Data wprowadzenia informacji 2009-04-29 12:42:54 Informację zaktualizowano 2009-07-27 16:32:16, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr XXXIII/209/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 18 maja 2009r w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Uchwała Nr XXXIII/210/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 18 maja 2009r w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2009

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2009-05-27 11:29:53 Informację zaktualizowano 2009-07-27 16:31:41, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr XXXIV /211/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 czerwca 2009 roku w stwierdzenia zgodności zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaktorów z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Uchwała Nr XXXIV/212/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów zatwierdzonego uchwałą nr XL/226/2002

Załączniki

Załącznik

Uchwała Nr XXXIV /213/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 czerwca 2009 roku w sprawie nadania nazw ulic

Uchwała Nr XXXIV/214/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Uchwała Nr XXXIV/215/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 czerwca 2009 roku w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Jaktorów na lata 2009 – 2015”

Załącznik

Uchwała Nr XXXIV/216/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których or

Uchwała Nr XXXIV/217/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 czerwca 2009 roku w sprawie:określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych przez nauczycieli nie wymienionych w art. 42 us

Uchwała Nr XXXIV/218/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 czerwca 2009 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli , którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadz

Uchwała Nr XXXIV/219/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Jaktorów.

Załącznik

Uchwała Nr XXXIV/220/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Międzyborów.

Załącznik

Uchwała Nr XXXIV/221/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2009

Załączniki

Uchwała Nr XXXIV/222/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 czerwca 2009 rok w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII / 203 / 2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny na rzecz G

Uchwała Nr XXXIV/223/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Spraw Społecznych i Oświaty.

Uchwała Nr XXXIV/224/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Spraw Społecznych i Oświaty.

 
Data wprowadzenia informacji 2009-06-24 11:56:46 Informację zaktualizowano 2009-07-27 16:29:32, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr XXXV/225/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 13 lipca 2009r w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2009

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2009-07-22 11:30:38 Informację zaktualizowano 2009-07-22 11:31:38, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

 
Data wprowadzenia informacji 2009-09-09 15:44:51, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr XXXVI/226/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 13 sierpnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XXXVI/227/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 13 sierpnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

 
Data wprowadzenia informacji 2009-09-09 15:45:48 Informację zaktualizowano 2009-09-09 15:48:02, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

 
Data wprowadzenia informacji 2009-09-09 15:48:20 Informację zaktualizowano 2009-09-09 15:55:15, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr XXXVII/228/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/215/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Jaktorów na lata 2009-20

Załączniki

Uchwała Nr XXXVII/229/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 sierpnia 2009r w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2009

Załączniki

Uchwała Nr XXXVII/230/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości.

 
Data wprowadzenia informacji 2009-09-09 15:48:23 Informację zaktualizowano 2009-09-09 15:53:27, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

 
Data wprowadzenia informacji 2009-10-02 10:25:16, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr XXXVIII/231/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 września 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

Uchwała Nr XXXVIII/232/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 września 2009r. w sprawie akceptacji działań Wójta Gminy Jaktorów w realizacji Projektu ze środków EFER w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Załącznik

Uchwała Nr XXXVIII/233/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 września 2009r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2009.

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2009-10-02 10:25:20, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

 
Data wprowadzenia informacji 2009-10-29 10:23:30, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr XXXIX/234/2009 Rada Gminy Jaktorów z dnia 26 października 2009 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Spraw Społecznych i Oświaty.

Uchwała Nr XXXIX/235/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 października 2009r w sprawie zatwierdzenia stypendiów edukacyjnych dla uczniów

Uchwała Nr XXXIX/236/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 października 2009 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych przez nauczycieli nie wymienionych w art

Uchwała Nr XXXIX/237/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 października 2009 roku w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli , którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach

Uchwała Nr XXXIX/238/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 października 2009r. w sprawie nadania nazw ulic

Załącznik

Uchwała Nr XXXIX/239/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 października 2009r. w sprawie nadania nazw ulic

Załączniki

Uchwała Nr XXXIX/240/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 października 2009 r. w sprawie zobowiązania w zakresie podejmowania inwestycji i upoważnienia Wójta do zaciągnięcia zobowiązania finansowego w 2010 r.

Uchwała Nr XXXIX/241/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 października 2009 r. w sprawie zobowiązania w zakresie podejmowania inwestycji i upoważnienia Wójta do zaciągnięcia zobowiązania finansowego w 2010 r.

Uchwała Nr XXXIX/242/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 października 2009r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2009

Załączniki

Uchwała XXXIX/243/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 października 2009r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2009

Załączniki

Uchwała nr XXXIV/244/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 października 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników

 
Data wprowadzenia informacji 2009-10-29 09:28:26 Informację zaktualizowano 2009-10-29 10:23:10, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

 
Data wprowadzenia informacji 2009-11-26 11:33:59, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr XL/245/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

Uchwała nr XL/246/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaktorów.

Załącznik graficzny

Uchwała Nr XL/247/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie: wysokości stawek, zwolnień oraz inkasa podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr XL/248/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie: wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych.

Uchwała Nr XL/249/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie: obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy na rok 2010 oraz inkasa tego podatku.

Uchwała Nr XL/250/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2010 oraz inkasa tego podatku.

Uchwała Nr XL/251/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie zobowiązania w zakresie podejmowania inwestycji i upoważnienia Wójta do zaciągnięcia zobowiązania finansowego w 2010 r.

Uchwała Nr XL/252/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2009

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2009-11-26 11:34:04, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

 
Data wprowadzenia informacji 2009-12-10 13:17:34, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr XLI/253/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 7 grudnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: wysokości stawek, zwolnień oraz inkasa podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr XLI/254/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 7 grudnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych.

Uchwała Nr XLI / 255 /2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2009.

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2009-12-10 13:17:45, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr XLII/256/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie: uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jaktorów na rok 2010

Załącznik

Uchwała Nr XLII/257/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Uchwała Nr XLII/258/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie odebrania stypendium za wyniki sportowe.

Uchwała Nr XLII/259/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie stwierdzenia zgodności zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaktorów z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen

Załącznik

Uchwała Nr XLII/260/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów zatwierdzonego uchwałą nr XXXIX/285/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 5 października 2005 roku.

Uchwała Nr XLII/261/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XLII/262/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XLII/263/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XLII/264/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokali w budynku Gminy Jaktorów.

Uchwała Nr XLII/265/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokali w budynku Gminy Jaktorów.

Uchwała Nr XLII/266/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Jaktorów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2010 r.

Załącznik

Uchwała Nr XLII/267/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 grudnia 2009r w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2009.

Załącznik

Uchwała Nr XLII/268/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 grudnia 2009r w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2009

Załącznik

Uchwała Budżetowa na rok 2010 Nr XLII/269/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 grudnia 2009 r.

Załącznik

 
Data wprowadzenia informacji 2010-01-04 16:53:38, wprowadzający: Danuta Mysiorska
wersja do druku