Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Jaktorów  www.jaktorow.pl
Zamierzenia i Programy
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
GMINA
Urząd Gminy
Nabór pracowników
Załatwianie spraw
Ogłoszenia, obwieszczenia
Konsultacje Społeczne
Raport o stanie gminy
WYBORY I REFERENDA
Organy
Rada Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
° 2022 r.
° 2021 r.
° 2020 r.
° 2019 r.
° 2018 r.
° 2017 r.
° 2016 r.
° 2015 r.
° 2014 r.
° 2013 r.
° 2012 r.
° 2011 r.
° 2010 r.
° 2009 r.
° 2008 r.
° 2007 r.
° 2006 r.
° 2005 r.
° 2004 r.
Zarządzenia Wójta
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Zamówienia publiczne
Przetargi na sprzedaż nieruchomości gminnych
Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
Ochrona Środowiska
Podstawowa kwota dotacji dla placówek oświatowych
Oświadczenia majątkowe
Petycje
Zgromadzenia publiczne
Gminne jednostki organizacyjne
Rejestry
Sołectwa
Stowarzyszenia i związki gminne
Sposób dostępu do informacji publicznej
Zgłaszanie naruszeń
Dostępność
Serwis
Skrzynka podawcza
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady > 2011 r. strona główna 

2011 r.
 

Uchwała Nr III/20/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 stycznia 2011 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2011

Załączniki

Uchwała Nr III/21/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Uchwała Nr III/22/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów na lata 2011 - 2022

Załączniki

Uchwała Nr III/23/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

Uchwała Nr III/24/2011 Rady Gminy w Jaktorowie Z dnia 27 stycznia 2011 W sprawie: zmiany uchwały Nr II/6/2010 Rady Gminy Jaktorów w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, na lata 2010-2015

Uchwała Nr III/25/2011 Rady Gminy w Jaktorowie Z dnia 27 stycznia 2011 W sprawie: zmiany uchwały Nr II/7/2010 Rady Gminy Jaktorów w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunk

Uchwała Nr III/26/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 stycznia 2011r w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności poży

 
Data wprowadzenia informacji 2011-02-10 12:18:10, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr IV/27/2011 Rada Gminy Jaktorów z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Jaktorów”

 
Data wprowadzenia informacji 2011-03-03 13:24:28, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr IV/28/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grodziskiemu na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4701 Oryszew – Henryszew - Międzyborów.”

Uchwała Nr IV/29/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie obciążenia nieruchomości.

 
Data wprowadzenia informacji 2011-03-23 11:01:21, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr V/30/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/273/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi

Załącznik

Uchwała Nr V/31/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 marca 2011r. w sprawie porozumienia międzygminnego dotyczącego przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ,, Ziemia Chełmońskiego”

Uchwała Nr V/32/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia stypendiów edukacyjnych dla uczniów

Uchwała Nr V/33/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 marca 2011r w sprawie funduszu sołeckiego

 
Data wprowadzenia informacji 2011-04-05 10:56:00, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr V/34/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 marca 2011 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2011

Załączniki

Uchwała Nr V/35/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów na lata 2011 - 2022

Uchwała Nr V/36/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 marca 2011r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Jaktorów w 2011r. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Załącznik

Uchwała Nr V/37/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zamiany nieruchomości .

Uchwała Nr V/38/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

Uchwała Nr V/39/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

Uchwała Nr VI/40/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 6 kwietnia 2011 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2011

Załączniki

Uchwała Nr VI/41/2011. Rady Gminy Jaktorów Z dnia 6 kwietnia 2011r. W sprawie: Wdrożenia lokalnego programu pomocy społecznej.

Załącznik

Uchwała Nr VI/42/2011 Rady Gminy Jaktorów Z dnia 6 kwietnia 2011r. W sprawie: zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego w zakresie rozwoju i upowszechniania aktywnej integracji, w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Dział

 
Data wprowadzenia informacji 2011-04-18 11:24:04, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwala Nr VII/43/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 18 kwietnia 2011r.w sprawie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2011-2016

Załącznik

Uchwała Nr VII/44/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 18 kwietnia 2011 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2011

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2011-05-05 09:52:37, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr VII/45/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 18 kwietnia 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr III/21/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Uchwała Nr VIII/46/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

Uchwała Nr VIII/47/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

Uchwała Nr IX/48/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 16 maja 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów

Załącznik nr 1

Uchwała Nr IX/49/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 16 maja 2011r. w sprawie nadania nazwy drodze

Załącznik

Uchwała Nr IX/50/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 16 maja 2011r. w sprawie nadania nazwy drodze

Załącznik

Uchwała Nr IX/51/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie zamiany nieruchomości

Uchwała Nr IX/52/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr IX/53/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr IX/54/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Jaktorów.

 
Data wprowadzenia informacji 2011-05-25 09:30:59, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr X/55/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 13 czerwca 2011 w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Uchwała Nr X/56/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 13 czerwca 2011 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2011

Załącznik

Uchwała Nr X/57/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 13 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów na lata 2011 - 2022

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Objaśnienia do załącznika nr 2

Uchwała Nr X/58/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 13 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr III/21/2011

 
Data wprowadzenia informacji 2011-07-04 13:33:20, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr X/59/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 13 czerwca 2011r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego” i realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na rozszerzonym obszarze LSR

Załącznik

Uchwała Nr XI/60/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Uchwała Nr XI/61/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie powołania zespołu, który przedstawi Radzie Gminy opinię o zgłoszonych kandydatach na ławników.

Uchwała Nr XI/62/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 czerwca 2011 w sprawie: zmiany Planu Odnowy Miejscowości Jaktorów – Kolonia na lata 2009 – 2016.

 
Data wprowadzenia informacji 2011-07-05 12:10:26, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr XI/63/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2010

Uchwała Nr XI/64/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok

Uchwała Nr XII/65/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 04 lipca 2011r. w sprawie: objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym PGK ”Żyrardów” Spółka z o.o.

 
Data wprowadzenia informacji 2011-08-01 15:47:42, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XII/66/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 4 lipca 2011 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2011

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2011-07-22 11:40:51 Informację zaktualizowano 2011-07-22 11:43:06, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr XIII/67/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 13 lipca 2011r. w sprawie uchylenia uchwały Nr LIV/321/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 października 2010r w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grodziskiemu na realizację zadania „ P

 
Data wprowadzenia informacji 2011-08-03 11:39:44 Informację zaktualizowano 2011-08-03 11:41:48, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XIII/68/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 13 lipca 2011 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2011

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2011-09-14 09:02:26, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XIV/69/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 15 lipca 2011 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2011

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2011-07-22 11:43:19, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr XV/70/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie uchylenia uchwały Nr IV/28/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grodziskiemu na realizację zadania pod nazwą „P

 
Data wprowadzenia informacji 2011-08-03 11:41:54, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XV/71/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 lipca 2011 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2011

Załącznik

Uchwała Nr XV/72/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 lipca 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów na lata 2011 - 2022

Załączniki

Uchwała Nr XVI/73/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 7 września 2011r w sprawie odwołania Skarbnika Gminy.

Uchwała Nr XVI/74/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 7 września 2011 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2011

Załącznik

Uchwała Nr XVI/75/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 7 września 2011r w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Powiatem Grodziskim na wykonanie zadań Powiatu polegających na realizacji inwestycji na drodze powiatowej.

Załącznik

 
Data wprowadzenia informacji 2011-09-14 09:05:33, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XVII/76/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 3 października 2011r. w sprawie: powołania Skarbnika Gminy.

Uchwała nr XVII/77/2011 Rady Gminy w Jaktorowie z dnia 3.10.2011r w sprawie szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.

Uchwała Nr XVII/78/2011 Rady Gminy w Jaktorowie z dnia 3.10.2011 r w sprawie Gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem, na lata 2011-2016

Załącznik

Uchwała Nr XVII/79/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 3 października 2011r. w sprawie nadania nazwy drodze

Załącznik

Uchwała Nr XVII/80/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 3 października 2011r. w sprawie nadania nazwy drodze

Załącznik

Uchwała Nr XVII/81/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 3 października 2011r. w sprawie nadania nazwy drodze

Załącznik

Uchwała Nr XVII/82/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 3 października 2011r w sprawie zatwierdzenia stypendiów edukacyjnych dla uczniów

Uchwała Nr XVII/83/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 3 października 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/54/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 16 maja 2011 roku w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gmin

Uchwała Nr XVII/84/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 3 października 2011 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodn

Uchwała Nr XVII/85/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 3 października 2011 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2011

Załącznik

Uchwała Nr XVII/86/2011 Rada Gminy Jaktorów z dnia 3 października 2011r w sprawie wyboru ławników.

 
Data wprowadzenia informacji 2011-10-07 11:17:08, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XVIII/87/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 października 2011r. W sprawie: zmiany uchwały Nr XVII/78/2011 Rady Gminy w Jaktorowie z dnia 3.10.2011r. w sprawie Gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem, na lata 2011-2016.

Uchwała Nr XVIII/88/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 października 2011 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XII/65/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 04 lipca 2011r. w sprawie objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym PGK ”Żyrardów” Sp

Uchwała Nr XVIII/89/2011 Rady Gminy Jaktorowie z dnia 27 października 2011 W sprawie: wskazania kierunków działania Wójta Gminy

Uchwała Nr XVIII/90/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 października 2011 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2011

Załączniki

Uchwała Nr XVIII/91/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 października 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów na lata 2011 - 2022

Załączniki

Uchwała Nr XIX/92/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jaktorów nr XVII/80/2011 z dnia 3 października 2011r. w sprawie nadania nazwy drodze

Załącznik

Uchwała Nr XIX/93//2011 Rady GMINY JAKTORÓW z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Jaktorów

Uchwała Nr XIX/94/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania stypendiów edukacyjnych Gminy Jaktorów.

Uchwała Nr XIX/95/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie: wysokości stawek oraz zwolnień od podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr XIX/96/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie: wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych.

Uchwała Nr XIX/97/2011 Rady GMINY JAKTORÓW z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku dokonania jej podziału

Uchwała Nr XIX/98/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Jaktorów w 2012r. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Załącznik

 
Data wprowadzenia informacji 2011-12-27 11:06:41, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XIX/99/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 listopada 2011 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2011

Załącznik

Uchwała Nr XX/100/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 15 grudnia 2011 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2011

Załączniki

Uchwała Nr XX/101/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów na lata 2011 - 2022

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2011-12-28 10:51:07 Informację zaktualizowano 2012-01-09 09:19:28, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XXI/102/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie wyznaczenia podmiotu realizującego ustawę o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej w gminie Jaktorów

Uchwała Nr XXI/103/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie wysokości dopłat do ceny 1 m3 ścieków odprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych

Uchwała Nr XXI/104/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

Uchwała Nr XXI/105/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr XXI/106/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów na lata 2011 - 2022

Załączniki

Uchwała Nr XXI/107/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 grudnia 2011 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2011

Załączniki

Uchwała Nr XXI/108/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia wydatków budżetu Gminy, które w roku 2011 nie wygasają z upływem roku budżetowego

Załączniki

Uchwała Budżetowa na rok 2012 Nr XXI/109/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 grudnia 2011r

Załączniki

Załącznik - uzasadnbienie budżetu

 
Data wprowadzenia informacji 2012-01-12 10:06:10, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XXI/110/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów na lata 2012 - 2022

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2012-02-22 09:39:21, wprowadzający: Mariusz Peryt
wersja do druku