Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Jaktorów  www.jaktorow.pl
Zamierzenia i Programy
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
GMINA
Urząd Gminy
Nabór pracowników
Załatwianie spraw
Ogłoszenia, obwieszczenia
Konsultacje Społeczne
Raport o stanie gminy
WYBORY I REFERENDA
Organy
Rada Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
° 2021 r.
° 2020 r.
° 2019 r.
° 2018 r.
° 2017 r.
° 2016 r.
° 2015 r.
° 2014 r.
° 2013 r.
° 2012 r.
° 2011 r.
° 2010 r.
° 2009 r.
° 2008 r.
° 2007 r.
° 2006 r.
° 2005 r.
° 2004 r.
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Zamówienia publiczne
Przetargi na sprzedaż nieruchomości gminnych
Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
Ochrona Środowiska
Podstawowa kwota dotacji dla placówek oświatowych
Oświadczenia majątkowe
Petycje
Gminne jednostki organizacyjne
Rejestry
Sołectwa
Stowarzyszenia i związki gminne
Sposób dostępu do informacji publicznej
Serwis
Skrzynka podawcza
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Wójta > 2011 r. strona główna 

2011 r.
 

Zarządzenie Nr 1/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 10 stycznia 2011r w sprawie ustalenia planu finansowego w zakresie dochodów i wydatków w Urzędzie Gminy Jaktorów na rok 2011.

Załączniki

Zarządzenie Nr 2/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 10 stycznia 2011r w sprawie ustalenia planu finansowego w zakresie dochodów i wydatków w Urzędzie Gminy Jaktorów na rok 2011.

Załączniki

Zarządzenie Nr 3/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 26 stycznia 2011r w sprawie wprowadzenia regulaminu kontroli zarządczej.

 
Data wprowadzenia informacji 2011-02-24 11:31:13, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 4/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 27 stycznia 2011r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2011.

Załączniki

Zarządzenie Nr 5/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 28 stycznia 2011r w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Jaktorów

Zarządzenie Nr 6/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 28 stycznia 2011r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2011.

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2011-03-23 11:04:42 Informację zaktualizowano 2011-06-16 08:38:27, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Zarządzenie Nr 7/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych.

Załącznik

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy Jaktorów

Załącznik

 
Data wprowadzenia informacji 2011-06-16 08:40:49, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Zarządzenie Nr 9/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 11 lutego 2011r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2011.

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2011-05-05 09:57:28 Informację zaktualizowano 2011-05-05 09:58:49, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 10/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 7 marca 2011 roku w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 
Data wprowadzenia informacji 2011-03-08 20:07:43, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Zarządzenie Nr 11/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 10 marca 2011 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2011

Załączniki

Zarządzenie Nr 12/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 10 marca 2011r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2011.

Załączniki

Zarządzenie Nr 13/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 28 marca 2011 r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2011.

Załączniki

Zarządzenie Nr 14/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 29 marca 2011r w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2010

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2 - część opisowa

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Zarządzenie Nr 15/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 29 marca 2011 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2011

Załączniki

Zarządzenie Nr 16/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 29 marca 2011r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2011.

Załączniki

Zarządzenie Nr 17/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2011.

Załącznik

Zarządzenie Nr 18/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 6 kwietnia 2011r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2011.

Załączniki

Zarządzenie Nr 19/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie wskazania systemu wykonywania czynności kancelaryjnych i wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych.

Zarządzenie Nr 20/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 18 kwietnia 2011r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2011.

Załączniki

Zarządzenie Nr 21/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu

Zarządzenie Nr 22/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 kwietnia 2010r W sprawie postępowania z dokumentami z wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

Zarządzenie Nr 23/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 28 kwietnia 2011 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2011

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2011-05-05 09:58:55, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 24/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 28 kwietnia 2011r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2011.

Załącznik

Zarządzenie Nr 25/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 26 maja 2011 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2011

Załącznik

Zarządzenie Nr 26/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 26 maja 2011r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2011.

Załącznik

Zarządzenie Nr 27 /2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 27 maja 2011r. w sprawie opracowania „Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Jaktorów w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny

Zarządzenie Nr 28/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 6 czerwca 2011r. w sprawie wdrożenia Gminnego programu w zakresie dożywiania dzieci do 7 roku życia i uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz innych osób

Zarządzenie Nr 29/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 6 czerwca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powołania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Zarządzenie Nr 30/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 6 czerwca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powołania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, wprowadzam: Regulamin Organizacyjny Zes

 
Data wprowadzenia informacji 2011-06-16 08:31:17 Informację zaktualizowano 2011-07-22 12:17:28, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Zarządzenie Nr 31/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 13 czerwca 2011r. w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2011.

Załączniki

Zarządzenie Nr 32/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 14 czerwca 2011r w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Jaktorów

Zarządzenie Nr 33/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 15 czerwca 201lr w sprawie : zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Jaktorowie

Zarządzenie Nr 34/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 4 lipca 2011r. w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2011.

Załączniki

Zarządzenie Nr 35/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2011.

Załączniki

Zarządzenie Nr 36/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 13 lipca 2011r. w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2011.

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2011-07-22 12:17:38, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Zarządzenie Nr 37/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 15 lipca 2011r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2011.

Załącznik

Zarządzenie Nr 38/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 20 lipca 2011 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2011

Załączniki

Zarządzenie Nr 39/2011 Wojta Gminy Jaktorów z dnia 20 lipca 2011r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2011.

Załącznik

 
Data wprowadzenia informacji 2011-08-16 11:43:32, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 40/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 41/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 42/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 43/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 44/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 45/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 46/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 25 lipca 2011r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2011.

Załącznik

 
Data wprowadzenia informacji 2011-08-17 09:29:01, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 47/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko kandydata na dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jaktorowie ul. Warszawska 88, 96-313 Jaktorów

Załącznik

 
Data wprowadzenia informacji 2011-07-29 08:55:51 Informację zaktualizowano 2011-08-17 09:28:28, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 48/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 5 sierpnia 2011r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2011.

Załącznik

Zarządzenie Nr 49/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 5 sierpnia 2011r w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jaktorów, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz planu finansowego samorządow

Załączniki

Zarządzenie Nr 50/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 8 sierpnia 2011 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2011

Załączniki

Zarządzenie Nr 51/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 8 sierpnia 2011r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2011.

Załącznik

 
Data wprowadzenia informacji 2011-08-17 09:30:20, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 52/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaktorowie

Zarządzenie Nr 53/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jaktorowie

Zarządzenie Nr 54/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

 
Data wprowadzenia informacji 2011-08-29 12:46:11, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Zarządzenie Nr 55/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Jaktorów miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

Zarządzenie Nr 56/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 29 sierpnia 2011 rokuw sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaktorowie

Zarządzenie Nr 57/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 7 września 2011r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2011.

Załącznik

 
Data wprowadzenia informacji 2011-09-14 09:39:37, wprowadzający: Mariusz Peryt
 
 
Data wprowadzenia informacji 2011-10-06 08:46:04, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 58/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 12 września 2011 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2011

Załączniki

Zarządzenie Nr 59/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 12 września 2011r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2011.

Załączniki

Zarządzenie Nr 60/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 12 września 2011r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2011.

Załączniki

Zarządzenie Nr 61/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 19 września 2011r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

Zarządzenie Nr 62/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 21 września 2011 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2011

Załączniki

Zarządzenie Nr 63/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 21 września 2011r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2011.

Załączniki

Zarządzenie Nr 64/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 22 września 2011 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2011

Załączniki

Zarządzenie Nr 65/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 22 września 2011r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2011.

Załączniki

Zarządzenie Nr 66/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 26 września 2011 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2011

Załączniki

Zarządzenie Nr 67/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 26 września 2011r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2011.

Załączniki

Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 27 września 2011r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jaktorowie

Zarządzenie Nr 69/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 27 września 2011r w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaktorowie

Zarządzenie Nr 70/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 września 2011 r. w sprawie odwołania z pełnienia funkcji dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Jaktorowie

Zarządzenie Nr 71/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 3 października 2011r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2011.

Załączniki

Zarządzenie Nr 72/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 4 października 2011r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

Zarządzenie Nr 73/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 6 października 2011 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2011

Załączniki

Zarządzenie Nr 74/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 6 października 2011r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2011.

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2011-12-13 15:03:10, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 75/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 11 października 2011 r. w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu

Zarządzenie Nr 76/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 11 października 2011 roku w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosków o przyznanie nagród samorządowych nauczycielom szkół prowadzonych przez Gminę Jaktorów

 
Data wprowadzenia informacji 2012-01-12 11:11:01, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 77/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 17 października 2011 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2011

Załączniki

Zarządzenie Nr 78/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 17 października 2011r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2011.

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2011-12-14 11:14:43, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 79/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 27 października 2011r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2011.

Załączniki

Zarządzenie Nr 80/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 27 października 2011 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2011

Załączniki

Zarządzenie Nr 81/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 27 października 2011r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2011.

Załączniki

Zarządzenie Nr 82/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 7 listopada 2011r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2011.

Załączniki

Zarządzenie Nr 83/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 7 listopada 2011r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2011.

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2012-01-12 09:15:39, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 84/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 7 listopada 2011 roku w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontari

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Zarządzenie Nr 85/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2012.

Załączniki

Zarządzenie Nr 86/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2012.

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2011-12-14 12:39:52, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 87/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 16 listopada 2011 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2011

Załączniki

Zarządzenie Nr 88/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 16 listopada 2011r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2011.

Załączniki

Zarządzenie Nr 89/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 18 listopada 2011 roku w sprawie projektu uchwały Rady Gminy Jaktorów o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jaktorów

Zarządzenie Nr 90/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 28 listopada 2011r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2011.

Załączniki

Zarządzenie Nr 91/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 29 listopada 2011 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2011

Załączniki

Zarządzenie Nr 92/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 29 listopada 2011r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2011.

Załączniki

Zarządzenie Nr 93/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 12 grudnia 2011 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2011

Załączniki

Zarządzenie Nr 94/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 12 grudnia 2011r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2011.

Załączniki

Zarządzenie Nr 95/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 15 grudnia 2011r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2011.

Załączniki

Zarządzenie Nr 96/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 20 grudnia 2011 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2011

Załączniki

Zarządzenie Nr 97/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 20 grudnia 2011r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2011.

Załączniki

Zarządzenie Nr 98/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 27 grudnia 2011r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2011.

Załączniki

Zarządzenie Nr 99/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 28 grudnia 2011 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2011

Załączniki

Zarządzenie Nr 100/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 28 grudnia 2011r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2011.

Załączniki

Zarządzenie Nr 101/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 grudnia 2011 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2011

Załączniki

Zarządzenie Nr 102/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 grudnia 2011r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2011.

Załączniki

Zarządzenie Nr 103/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie składu i zasad powoływania członków Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania

 
Data wprowadzenia informacji 2012-01-12 08:57:08, wprowadzający: Mariusz Peryt
wersja do druku