Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Jaktorów  www.jaktorow.pl
Zamierzenia i Programy
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
GMINA
Urząd Gminy
Nabór pracowników
Załatwianie spraw
Ogłoszenia, obwieszczenia
° 2021 r.
° 2020 r.
° 2019 r.
° 2018 r.
° 2017 r.
° 2016 r.
° 2015 r.
° 2014 r.
° 2013 r.
° 2012 r.
° 2011 r.
° 2010 r.
Konsultacje Społeczne
Raport o stanie gminy
WYBORY I REFERENDA
Organy
Rada Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Zamówienia publiczne
Przetargi na sprzedaż nieruchomości gminnych
Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
Ochrona Środowiska
Podstawowa kwota dotacji dla placówek oświatowych
Oświadczenia majątkowe
Petycje
Gminne jednostki organizacyjne
Rejestry
Sołectwa
Stowarzyszenia i związki gminne
Sposób dostępu do informacji publicznej
Serwis
Skrzynka podawcza
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Ogłoszenia, obwieszczenia > 2012 r. strona główna 

2012 r.
 

Stawki opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków od 1 stycznia 2013r.

 
Data wprowadzenia informacji 2012-12-20 12:22:00, wprowadzający: Danuta Mysiorska
PODZIAŁ GMINY NA STAŁE OKRĘGI WYBORCZE  

Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości uchwałę Nr XXXVII/194/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Treść uchwały Nr XXXVII/194/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 grudnia 2012r.

Załącznik do uchwały Nr XXXVII/194/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 grudnia 2012r.

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXVII/194/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 grudnia 2012r.

 
Data wprowadzenia informacji 2012-12-19 18:13:02 Informację zaktualizowano 2012-12-19 18:13:27, wprowadzający: Danuta Mysiorska
PODZIAŁ GMINY NA STAŁE OBWODY GŁOSOWANIA  

Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości uchwałę Nr XXXVII/195/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 grudnia 2012r.  w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Treść uchwały Nr XXXVII/195/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 grudnia 2012r.

Załącznik do uchwały Nr XXXVII/195/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 grudnia 2012r.

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXVII/195/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 grudnia 2012r.

 
Data wprowadzenia informacji 2012-12-19 18:04:31 Informację zaktualizowano 2012-12-19 18:05:53, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Obwieszczenie z dnia 12 listopada 2012r. - GP.6733.26.2012

 
Data wprowadzenia informacji 2012-11-21 15:50:38 Informację zaktualizowano 2012-11-21 15:51:40, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Obwieszczenie z dnia 8 listopada 2012r. - GP.6733.25.2012

 
Data wprowadzenia informacji 2012-11-19 15:59:14 Informację zaktualizowano 2012-11-19 16:26:55, wprowadzający: Mariusz Peryt
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 października 2012r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Bieganów, gm. Jaktorów

Obwieszczenie z dnia 30 października 2012r.

 
Data wprowadzenia informacji 2012-10-31 12:45:30 Informację zaktualizowano 2012-10-31 13:24:44, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Decyzja z dn. 26.10.2012 - GP.6733.9.2012

Obwieszczenie z dn. 25.10.2012 - GP.6733.23.2012

Obwieszczenie z dn. 15.10.2012 - GP.6733.21.2012

 
Data wprowadzenia informacji 2012-10-30 14:43:36, wprowadzający: Mariusz Peryt
PODZIAŁ GMINY NA STAŁE OBWODY GŁOSOWANIA 
Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości uchwałę Nr XXXIV/179/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Treść uchwały nr XXXIV/179/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 października 2012r.

Załącznik do uchwały nr XXXIV/179/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 października 2012r.

Uzasadnienie do uchwały nr XXXIV/179/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 października 2012r.

 
Data wprowadzenia informacji 2012-10-30 12:36:54 Informację zaktualizowano 2012-10-30 14:34:05, wprowadzający: Mariusz Peryt
PODZIAŁ GMINY NA STAŁE OKRĘGI WYBORCZE 
Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości uchwałę nr XXXIV/178/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Treść uchwały nr XXXIV/178/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 października 2012r.

Załącznik do uchwały nr XXXIV/178/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 października 2012r.

Uzasadnienie do uchwały nr XXXIV/178/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 października 2012r.

 
Data wprowadzenia informacji 2012-10-30 12:30:05 Informację zaktualizowano 2012-10-30 14:38:31, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Wójt Gminy zarządza przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność statutową na terenie gminy Jaktorów w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w sprawie projektu dokumentu pn. „Roczny program współpracy Gminy Jaktorów w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”.


Zarządzenie Nr 73/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 25 października 2012 roku w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 73/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 25 października 2012 roku - Roczny program współpracy Gminy Jaktorów w 2013r. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 73/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 25 października 2012 roku - WZÓR FORMULARZA ZGŁASZANIA OPINII

 
Data wprowadzenia informacji 2012-10-29 13:47:22 Informację zaktualizowano 2012-10-30 14:38:41, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Obwieszczenie z dn. 24.10.2012 - GP.6733.24.2012

 
Data wprowadzenia informacji 2012-10-25 08:18:02 Informację zaktualizowano 2012-10-30 14:38:53, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów z dnia 12.10.2012. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaktorów

 
Data wprowadzenia informacji 2012-10-16 14:59:55 Informację zaktualizowano 2012-10-30 14:39:31, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

INFORMACJA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH ORAZ MAJĄCYCH TRUDNOŚCI W KOMUNIKOWANIU SIĘ

Wzór wniosku

 
Data wprowadzenia informacji 2012-10-08 12:04:02 Informację zaktualizowano 2012-10-30 14:39:38, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Obwieszczenie z dn. 20.08.2012 - GP.6733.18.2012

Obwieszczenie z dn. 04.09.2012 - GP.6733.19.2012

Obwieszczenie z dn. 10.09.2012 - GP.6733.20.2012

 
Data wprowadzenia informacji 2012-09-24 11:46:10 Informację zaktualizowano 2012-10-30 14:39:49, wprowadzający: Mariusz Peryt
 
Wojewoda Mazowiecki zawiadamia, że po przeprowadzeniu postępowania odwoławczego, została wydana decyzja nr 92/2012 w dniu 6 września 2012 r., uchylająca decyzję Starosty Powiatu Grodziskiego nr 748/2012 z dnia 1 czerwca 2012 r., znak: WAB.6740.331.2012, zezwalającą na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa dróg gminnych: ul. Kukuczki do drogi wojewódzkiej nr 719, odcinek ul. Alpejskiej, ul. Cichej wraz z ciągiem pieszo-rowerowym we wsi Chylice Kolonia, Chylice, gmina Jaktorów, oraz przebudową infrastruktury technicznej” w części dotyczącej powierzchni działki o numerze ewidencyjnym 177/20 i rozstrzygająca sprawę w uchylonym zakresie oraz utrzymująca w mocy w pozostałym zakresie.

Treść obwieszczenia

 
Data wprowadzenia informacji 2012-09-13 14:55:41 Informację zaktualizowano 2012-10-30 14:39:58, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Obwieszczenie z dnia 9.08.2012r. - WIŚ-II.747.1.324.2011.BG1

 
Data wprowadzenia informacji 2012-08-21 15:08:46 Informację zaktualizowano 2012-10-30 14:40:04, wprowadzający: Mariusz Peryt
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów z dnia 14 sierpnia 2012r. o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika malej retencji pełniącego również funkcję rekreacyjno-turystyczną i przeciwpowodziową, wyciągu narciarstwa wodnego oraz stałego pola namiotowego na działkach o nr ewid. 372 i 373 w miejscowości Budy Michałowskie, gm. Jaktorów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów z dnia 14 sierpnia 2012r.

 
Data wprowadzenia informacji 2012-08-16 11:09:43 Informację zaktualizowano 2012-10-30 14:40:11, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Wójt Gminy Jaktorów w wykonaniu Uchwały Rady Gminy Jaktorów Nr XLIX/360/2005 z dnia 24 lipca 2006 r., Nr V/38/2011 z dnia 28 marca 2011r. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Jaktorów w wykonaniu Uchwały Rady Gminy Jaktorów Nr V/39/2011 z dnia 28 marca 2011 r. , podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 
Data wprowadzenia informacji 2012-08-06 16:33:01 Informację zaktualizowano 2012-10-30 14:40:16, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej BOII.2ło-772-43-1103/12

 
Data wprowadzenia informacji 2012-08-03 14:39:00 Informację zaktualizowano 2012-10-30 14:40:21, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Informacja Wójta Gminy Jaktorów z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie taryfy opłat za wodę dostarczoną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Gminie Jaktorów

 
Data wprowadzenia informacji 2012-06-29 16:07:57 Informację zaktualizowano 2012-10-30 14:40:26, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

WIŚ-II.7820.2.179.2012.MS Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pn.:"Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 od km 38+479 do km 38+794 w m. Chylice Kolonia gmina Jaktorów".

 
Data wprowadzenia informacji 2012-06-20 14:46:20 Informację zaktualizowano 2012-10-30 14:40:31, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Obwieszczenie Starosty Grodziskiego z dnia 01.06.2012r. o zakończeniu postępowania wydania decyzji nr 748/12 z dnia 01.06.2012r. dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie dróg gminnych: ul. Kukuczki do drogi wojewódzkiej nr 719, odcinek ul. Alpejskiej, ul. Cichej wraz z ciągiem pieszo-rowerowym w miejscowości Chylice Kolonia, Chylice Gmina Jaktorów, oraz przebudową infrastruktury technicznej.

 Obwieszczenie WAB.6740.331.2012 z dnia 01.06.2012r.
Data wprowadzenia informacji 2012-06-06 11:30:00 Informację zaktualizowano 2012-10-30 14:40:37, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów z dn. 24.05.2012 - GP.6733.9.2012 dot. wszczęcia na wniosek Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy Warszawa - postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji Inwestyc

Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów z dn. 24.05.2012 - GP.6733.10.2012 dot. wszczęcia na wniosek PGK „Żyrardów” Sp. z o.o. - postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na

Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów z dn. 24.05.2012 - GP.6733.11.2012 dot. wszczęcia na wniosek PGK „Żyrardów” Sp. z o.o. - postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na

Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów z dn. 24.05.2012 - GP.6733.12.2012 dot. wszczęcia na wniosek PGK „Żyrardów” Sp. z o.o. - postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na

Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów z dn. 24.05.2012 - GP.6733.13.2012 dot. wszczęcia na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie - postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pol

 
Data wprowadzenia informacji 2012-05-24 12:16:15 Informację zaktualizowano 2012-10-30 14:40:45, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Obwieszczenie z dn. 10.05.2012 - GP.6733.8.2012

 
Data wprowadzenia informacji 2012-05-11 12:13:46 Informację zaktualizowano 2012-10-30 14:40:51, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 719 od km 38+479 do km 38+ 794 w m/c Chylice Kolonia gmina Jaktorów

 
Data wprowadzenia informacji 2012-05-07 15:22:14 Informację zaktualizowano 2012-10-30 14:40:57, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Obwieszczenie Starosty Grodziskiego z dnia 10.04.2012r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Jaktorów w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie dróg gminnych: ul. Kukuczki do drogi wojewódzkiej nr 719, odcinek ul. Alpejskiej, ul. Cichej wraz z ciągiem pieszo-rowerowym w miejscowości Chylice Kolonia i Chylice gmina Jaktorów, oraz przebudowie infrastruktury technicznej.

Obwieszczenie WAB.6740.331.2012

 
Data wprowadzenia informacji 2012-04-18 12:20:10 Informację zaktualizowano 2012-10-30 14:41:06, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Wójt Gminy Jaktorów podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2011 r. zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt. 2 lit. g

Wójt Gminy Jaktorów podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2010 r. zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt. 2 lit. g

 
Data wprowadzenia informacji 2012-03-28 10:50:49 Informację zaktualizowano 2012-10-30 14:41:13, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Wójt Gminy zarządza przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność statutową na terenie gminy Jaktorów w dziedzinie ochrony zwierząt projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaktorów na 2012r.

Zarządzenie Nr 11/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 23 lutego 2012 roku

Załącznik do zarządzenia nr 11/2012

 
Data wprowadzenia informacji 2012-03-09 14:36:05 Informację zaktualizowano 2012-10-30 14:41:29, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Obwieszczenie - ROŚ.7624.2.2011

Obwieszczenie z dn. 05.03.2012 - GP.6733.7.2012

 
Data wprowadzenia informacji 2012-03-05 15:14:19 Informację zaktualizowano 2012-10-30 14:41:38, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego dotyczące budowy i przebudowy linii kolejowej

 
Data wprowadzenia informacji 2012-03-02 14:15:44 Informację zaktualizowano 2012-10-30 14:41:46, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Obwieszczenie z dn. 29.02.2012 - GP.6733.2.201

Obwieszczenie z dn. 29.02.2012 - GP.6733.3.201

Obwieszczenie z dn. 29.02.2012 - GP.6733.5.201

Obwieszczenie z dn. 29.02.2012 - GP.6733.6.201

 
Data wprowadzenia informacji 2012-02-29 13:25:34 Informację zaktualizowano 2012-10-30 14:42:46, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Jaktorów w 2012 roku

Wzór oferty

Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego

Otwarty nabór do komisji konkursowej

Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Jaktorów w 2012 roku

 
Data wprowadzenia informacji 2012-01-05 16:05:33 Informację zaktualizowano 2012-10-30 14:42:31, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Pismo Wojewody Mazowieckiego dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji

 
Data wprowadzenia informacji 2012-01-10 12:35:37 Informację zaktualizowano 2012-10-30 14:42:22, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Obwieszczenie z dn. 17.01.2012 - GP.6733.4.2012

Obwieszczenie z dn. 17.01.2012 - GP.6733.33.2011

Obwieszczenie z dn. 17.01.2012 - GP.6733.32.2011

Obwieszczenie z dn. 17.01.2012 - GP.6733.31.2011

Obwieszczenie z dn. 17.01.2012 - GP.6733.30.2011

 
Data wprowadzenia informacji 2012-02-07 15:19:58 Informację zaktualizowano 2012-10-30 14:42:08, wprowadzający: Mariusz Peryt
wersja do druku