Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Jaktorów  www.jaktorow.pl
Zamierzenia i Programy
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
GMINA
Urząd Gminy
Nabór pracowników
Załatwianie spraw
Ogłoszenia, obwieszczenia
Konsultacje Społeczne
Raport o stanie gminy
WYBORY I REFERENDA
Organy
Rada Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
° 2023 r
° 2022 r.
° 2021 r.
° 2020 r.
° 2019 r.
° 2018 r.
° 2016 r.
° 2015 r.
° 2014 r.
° 2013 r.
° 2012 r.
° 2011 r.
° 2010 r.
° 2009 r.
° 2008 r.
° 2007 r.
° 2006 r.
° 2005 r.
° 2004 r.
Zarządzenia Wójta
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Zamówienia publiczne
Przetargi na sprzedaż nieruchomości gminnych
Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
Ochrona Środowiska
Podstawowa kwota dotacji dla placówek oświatowych
Oświadczenia majątkowe
Petycje
Zgromadzenia publiczne
Gminne jednostki organizacyjne
Rejestry
Sołectwa
Stowarzyszenia i związki gminne
Sposób dostępu do informacji publicznej
Zgłaszanie naruszeń
Dostępność
Serwis
Skrzynka podawcza
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady > 2012 r. strona główna 

2012 r.
 

Uchwała Nr XXII/111/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 stycznia 2012 roku w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa

Uchwała Nr XXII/112/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 stycznia 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego w 2012r. w celu sfinansowania przedsięwzięcia p.n. „Modernizacja drogi gminnej we wsi Budy Zosine ..."

Uchwała Nr XXII/113/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 stycznia 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów na lata 2012 - 2022

Uchwała Nr XXII/114/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 stycznia 2012 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2012

Załącznik

Uchwała Nr XXII/115/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

 
Data wprowadzenia informacji 2012-02-22 09:16:45, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XXIII/116/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 marca 2012r W sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaktorowie.

Załącznik

 
Data wprowadzenia informacji 2012-03-27 14:24:34, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XXIII/117/2012 Rady Gminy w Jaktorowie Z dnia 19 marca 2012r W sprawie: wdrożenia Gminnego programu wspierania rodziny, na lata 2012- 2014.

Załącznik

Uchwała nr XXIII/118/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 marca 2012r w sprawie: przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jaktorów na rok 2012

Załącznik

Uchwała Nr XXIII/119/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 marca 2012 roku w sprawie: uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Jaktorów na lata 2012-2015

Uchwała Nr XXIII/120/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XXIII/121/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XXIII/122/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XXIII/123/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XXIII/124/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XXIII/125/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XXIII/126/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia, 19 marca 2012r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody

Uchwała Nr XXIII/127/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaktorów na 2012 rok.

Uchwała Nr XXIII/128/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 marca 2012 roku w sprawie ustalenia na rok 2012 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, ustalenia

Załącznik

Uchwała Nr XXIII/129/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 marca 2012 roku w sprawie założenia przedszkola w Międzyborowie, oraz włączenia przedszkola w Międzyborowie do Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie, ul. Staszica 5.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Uchwała Nr XXIII/130/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 marca 2012 w sprawie ustalenia wysokości, zasad i trybu przyznawania nagród za osiągnięte wyniki sportowe

Uchwała Nr XXIII/131/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 marca 2012r w sprawie funduszu sołeckiego

Uchwała Nr XXIII/132/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku dokonania jej podziału.

Uchwała Nr XXIII/133/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 marca 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów na lata 2012 - 2022

Uchwała Nr XXIII/134/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 marca 2012 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2012

Załącznik

Uchwała nr XXIII/135/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 marca 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bieganów, Gmina Jaktorów

Załącznik

 
Data wprowadzenia informacji 2012-03-27 10:45:04, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XXIII/136/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 marca 2012r w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pod nazwą „Budowa chodnika, zatok autobusowych i zjazdów na ul. Żyrardowskiej w ciągu

Uchwała Nr XXIV/137/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów na lata 2012 - 2022

Uchwała Nr XXIV/138/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 12 kwietnia 2012 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2012

Załącznik

 
Data wprowadzenia informacji 2012-04-23 11:39:39, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XXV/139/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 8 maja 2012 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2012

Załącznik

 
Data wprowadzenia informacji 2012-05-29 13:29:11, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała XXV/140/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 8 maja 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/136/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 marca 2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pod nazwą :

 
Data wprowadzenia informacji 2012-05-28 15:39:57, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XXV/141/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 8 maja 2012r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Grodziskiemu

 
Data wprowadzenia informacji 2012-05-30 10:54:23, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała XXVI/142/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 21 maja 2012 w sprawie: zmiany Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jaktorów na rok 2012

Uchwała XXVI/143/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 21 maja 2012 w sprawie zniesienia pomnika przyrody

Uchwała Nr XXVI/144/2012 Rady Gminy w Jaktorowie z dnia 21 maja 2012roku w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Jaktorów

Załącznik

Załącznik

Uchwała Nr XXVI/145/2012 Rady GMINY JAKTORÓW z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jaktorów

Uchwała Nr XXVI/146/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 21 maja 2012 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych przez nauczycieli nie wymi

Uchwała Nr XXVI/147/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 21 maja 2012r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Jaktorów

 
Data wprowadzenia informacji 2012-05-28 15:26:40 Informację zaktualizowano 2012-05-28 15:40:24, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XXVII/148/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów na lata 2012 - 2022

Załączniki

Uchwała Nr XXVII/149/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 14 czerwca 2012 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2012

Załączniki

Uchwała Nr XXVIII/150/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Uchwała Nr XXVIII/151/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze

Załącznik

Uchwała Nr XXVIII/152/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze

Załącznik

Uchwała Nr XXVIII/153/2012 Rady Gminy w Jaktorowie z dnia 25 czerwca 2012roku zmieniająca uchwałę Nr XXVI/144/2012 z dnia 21 maja 2012r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkał

Uchwała Nr XXVIII/154/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011

Uchwała Nr XXVIII/155/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok

Uchwała Nr XXIX/156/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 6 lipca 2012 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2012

Załączniki

Uchwała Nr XXIX/157/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 6 lipca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XXIX/158/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 6 lipca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XXIX/159/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 6 lipca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XXIX/160/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 06 lipca 2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grodziskiemu na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1515 Kopiska - Jaktorów - Maruna - Makówka z budową kanału des

 
Data wprowadzenia informacji 2012-07-19 11:19:47, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XXX/161/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 23 lipca 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów na lata 2012- 2022

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Uchwała Nr XXX/162/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 23 lipca 2012 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2012

Załączniki

Uchwała Nr XXXI/163/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 2 sierpnia 2012 roku w sprawie utworzenia Straży Gminnej w Jaktorowie.

 
Data wprowadzenia informacji 2012-08-10 13:58:45, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XXXI/164/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 02 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/160/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 06 lipca 2012r.

Uchwała Nr XXXI/165/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 02 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/136/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 marca 2012r.

 
Data wprowadzenia informacji 2012-09-04 15:20:05, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XXXI/166/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 2 sierpnia 2012 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2012

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2012-10-03 09:21:17 Informację zaktualizowano 2012-10-03 09:22:35, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XXXII/167/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 20 września 2012r w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. Nasze przedszkole – program edukacyjny dla dzieci w wieku 3 – 5 lat w Gminie Jaktorów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

 
Data wprowadzenia informacji 2012-09-25 08:50:55, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XXXII/168/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 20 września 2012r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2012

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2012-10-25 13:29:16, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr XXXIII/169/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 października 2012r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.

Uchwała Nr XXXIII/170/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/6/2010 i Nr III/24/2010 Rady Gminy Jaktorów w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, na lata 2010-2015.

Uchwała Nr XXXIII//171/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 października 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

Uchwała Nr XXXIII//172/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 października 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XXXIII//173/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 października 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XXXIII/174/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 października 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Bieganów, Gmina Jaktorów.

Załącznik

Uchwała Nr XXXIII/175/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 października 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze

Załącznik

Uchwała Nr XXXIII/176/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 października 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze.

Załącznik

 
Data wprowadzenia informacji 2012-10-25 13:33:38, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr XXXIV/178/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Załącznik do uchwały nr XXXIV/178/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 października 2012r.

Uzasadnienie do uchwały nr XXXIV/178/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 października 2012r.

Uchwała Nr XXXIV/179/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Załącznik do uchwały nr XXXIV/179/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 października 2012r.

Uzasadnienie do uchwały nr XXXIV/179/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 października 2012r.

 
Data wprowadzenia informacji 2012-10-30 10:21:43, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XXXIV/180/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 października 2012 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2012

Załączniki

Uchwała Nr XXXV/181/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

 
Data wprowadzenia informacji 2012-12-12 09:55:40, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XXXV/182/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze

Uchwała Nr XXXV/183/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie: wysokości stawek i zwolnień z tytułu podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr XXXV/184/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie: wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych.

Uchwała Nr XXXV/185/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 listopada 2012r w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Jaktorów w 2013r. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Załącznik do uchwały nr XXXIV/185/2012 Rady Gminy Jaktorów

Uzasadnienie do uchwały nr XXXIV/185/2012 Rady Gminy Jaktorów

 
Data wprowadzenia informacji 2012-12-05 09:43:17, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XXXVI/186/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 3 grudnia 2012 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2012

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2013-01-30 15:18:10, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XXXVII/187/2012 Rady Gminy w Jaktorowie Z dnia 17 grudnia 2012r. W sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Promocji Zdrowia Psychicznego, na lata 2012-2015.

Załącznik

Uchwała XXXVII/188/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie: przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jaktorów na rok 2013

Załącznik

Uchwała Nr XXXVII/189/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomośc

Uchwała Nr XXXVII/190/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXXVII/191/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Załącznik

Uchwała Nr XXXVII/192/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpad

Uchwała Nr XXXVII/193/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szcze

Załącznik

 
Data wprowadzenia informacji 2013-01-02 08:30:42 Informację zaktualizowano 2013-01-02 08:31:33, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XXXVII/194/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Załącznik do uchwały Nr XXXVII/194/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 grudnia 2012r.

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXVII/194/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 grudnia 2012r.

Uchwała Nr XXXVII/195/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Załącznik do uchwały Nr XXXVII/195/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 grudnia 2012r.

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXVII/195/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 grudnia 2012r.

 
Data wprowadzenia informacji 2012-12-19 17:47:30, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała nr XXXVII/196/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Jaktorów - Kolonia, gmina Jaktorów

Uchwała XXXVII/197/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu

 
Data wprowadzenia informacji 2013-01-02 08:54:52, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XXXVII/198/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 grudnia 2012 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2012

Załącznik

Uchwała Nr XXXVII/199/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 grudnia 2012r   w sprawie ustalenia wydatków budżetu Gminy, które w roku 2012 nie wygasają z upływem roku budżetowego

Załącznik

 
Data wprowadzenia informacji 2013-01-09 08:33:30, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XXXVII/200/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów na lata 2012 - 2022

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2013-01-10 15:21:56, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Budżetowa na rok 2013 Nr XXXVII/201/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 grudnia 2012r

Załączniki

Uchwała Nr XXXVII/202/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów na lata 2013 - 2022

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2013-01-09 08:36:13, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XXXVII/203/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XXXVII/204/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

 
Data wprowadzenia informacji 2013-01-25 08:43:30, wprowadzający: Mariusz Peryt
wersja do druku