Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Jaktorów  www.jaktorow.pl
Zamierzenia i Programy
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
GMINA
Urząd Gminy
Nabór pracowników
Załatwianie spraw
Ogłoszenia, obwieszczenia
° 2021 r.
° 2020 r.
° 2019 r.
° 2018 r.
° 2017 r.
° 2016 r.
° 2015 r.
° 2014 r.
° 2013 r.
° 2012 r.
° 2011 r.
° 2010 r.
Konsultacje Społeczne
Raport o stanie gminy
WYBORY I REFERENDA
Organy
Rada Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Zamówienia publiczne
Przetargi na sprzedaż nieruchomości gminnych
Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
Ochrona Środowiska
Podstawowa kwota dotacji dla placówek oświatowych
Oświadczenia majątkowe
Petycje
Gminne jednostki organizacyjne
Rejestry
Sołectwa
Stowarzyszenia i związki gminne
Sposób dostępu do informacji publicznej
Serwis
Skrzynka podawcza
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Ogłoszenia, obwieszczenia > 2014 r. strona główna 

2014 r.
 

Obwieszczenie z dnia 8 grudnia 2014 roku - GP.6733.30.2014

 
Data wprowadzenia informacji 2015-01-13 15:33:22, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Obwieszczenie z dnia 8 grudnia 2014 roku - GP.6733.28.2014

 
Data wprowadzenia informacji 2014-12-19 12:23:40, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Obwieszczenie z dnia 2 grudnia 2014 roku - GP.6733.29.2014

 
Data wprowadzenia informacji 2014-12-18 14:06:43, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Obwieszczenie z dnia 14 listopada 2014 roku - GP.6733.27.2014

Obwieszczenie z dnia 21 listopada 2014 roku - GP.6733.26.2014

Obwieszczenie z dnia 24 października 2014 roku - GP.6733.25.2014

Obwieszczenie z dnia 24 października 2014 roku - GP.6733.24.2014

Obwieszczenie z dnia 8 października 2014 roku - GP.6733.23.2014

Obwieszczenie z dnia 8 października 2014 roku - GP.6733.22.2014

 
Data wprowadzenia informacji 2014-11-26 12:55:06, wprowadzający: Mariusz Peryt
 
Wójt Gminy zarządza przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność statutową na terenie gminy Jaktorów w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w sprawie projektu dokumentu pn. „Roczny program współpracy Gminy Jaktorów w 2015 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”.

Zarządzenie Nr 68/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 października 2014 roku w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wol

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 68/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 października 2014 roku - Roczny program współpracy Gminy Jaktorów w 2015r. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 68/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 października 2014 roku - WZÓR FORMULARZA ZGŁASZANIA OPINII.

 
Data wprowadzenia informacji 2014-10-30 15:57:12 Informację zaktualizowano 2014-10-30 15:57:48, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów.

 
Data wprowadzenia informacji 2014-09-02 08:56:32, wprowadzający: Mariusz Peryt
 
OBWIESZCZENIE STAROSTY GRODZISKIEGO
Zgodnie z art. 11f ust. 3 i w związku z art. 11a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2013.687 j.t. z póz. zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.,U. 2672013 z późn. zm.) Zawiadamiam o wydaniu przez Starostę Grodziskiego decyzji nr 1222/2014 z dnia 20.08.2014r. o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie ulic: Partyzantów, Wojska Polskiego, Armii Ludowej we wsi Międzyborów gm. Jaktorów na terenie nieruchomości: nr ew.: 79/3, 79/4, 79/5, 83/2, 89/2 , 192, 207 , 208 , 347/2 , 367/1, 367/2, 374 , 577, 596/3, 646/1, 794 , 795 , 796 , 797 , 798 we wsi Międzyborów gmina Jaktorów.
Wniosek dotyczył również przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu (wodociąg, gaz, telekomunikacja, energetyka, kanalizacja) i swym zakresem obejmował działki o następujących numerach ew.: 75, 76, 77, 78, 86, 87/1, 87/2, 88, 89/1, 89/2 , 91/1, 93, 94, 113, 149, 150/1, 152, 183/1, 187/1, 187/2, 188, 189, 193/1, 194/2, 197/1, 199/1, 205/1, 205/2, 206/1, 206/2, 207 , 208, 209, 215, 217, 252/1, 252/2, 253, 254/3, 256, 264, 265, 266/1, 283, 286, 347/2 , 347/3, 349, 350, 351/2, 352, 353/2, 354/2, 355/2, 355/3, 356/1, 359, 360/2, 361/2, 361/4, 362, 366/1, 366/2, 367/2, 368/1, 368/2, 373, 374 , 375, 385, 386, 387/2, 389, 582, 583, 699/1, 781, 782, 783, 787, 788/1, 788/2, 791, 793, 794 , 796 , 812, 813 we wsi Międzyborów i nr ew.: 215/1, 215/2, 216/6 we wsi Sade Budy gmina Jaktorów, oraz przebudowę dróg innych kategorii: dz. nr ew.: 91/1, 113, 152, 191, 197/1, 215, 217, 255, 283, 286, 373, 582 we
wsi Międzyborów gm. Jaktorów. Numery ewidencyjne działek pozostają bez zmian.

wab.6740.1048.2014

 
Data wprowadzenia informacji 2014-08-25 16:46:07 Informację zaktualizowano 2014-08-25 16:47:58, wprowadzający: Mariusz Peryt
 
DECYZJA Nr 1222/14
Na podstawie art. 104 i 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2013.267 z późniejszymi zmianami ), w związku z art. 11a ustawy z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (DzU. 2013.687 j.t. z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku inwestora- Gminy Jaktorów z dnia 12.08.2014r. umarzam postępowanie dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulic: Partyzantów, Wojska Polskiego, Armii Ludowej we wsi Międzyborów gm. Jaktorów na terenie nieruchomości: nr ew.: 79/3, 79/4, 79/5, 83/2, 89/2 , 192, 207 , 208 , 347/2 , 367/1, 367/2, 374 , 577, 596/3, 646/1, 794 , 795 , 796 , 797 , 798 we wsi Międzyborów gmina Jaktorów-Etapl.
Teren objęty liniami pod przebudowę dróg innych kategorii: dz. nr ew.: 91/1, 113, 152, 191, 197/1, 215, 217, 255, 283, 286, 373, 582 we wsi Międzyborów gm. Jaktorów.
Wniosek dotyczyl również przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu (wodociąg, gaz, telekomunikacja, energetyka, kanalizacja) i swym zakresem obejmował działki o następujących numerach ew.: 75, 76, 77, 78, 86, 87/1, 87/2, 88, 89/1, 89/2 , 91/1, 93, 94, 113, 149, 150/1, 152, 183/1,187/1, 187/2, 188, 189, 193/1, 194/2, 197/1, 199/1, 205/1, 205/2, 206/1, 206/2, 207 , 208, 209, 215, 217, 252/1, 252/2, 253, 254/3, 256, 264, 265, 266/1, 283, 286, 347/2 , 347/3, 349, 350, 351/2, 352, 353/2, 354/2, 355/2, 355/3, 356/1, 359, 360/2, 361/2, 361/4, 362, 366/1, 366/2, 367/2, 368/1, 368/2, 373, 374 , 375, 385, 386, 387/2, 389, 582, 583, 699/1, 781, 782, 783, 787, 788/1, 788/2, 791, 793, 794 , 796 , 812, 813 we wsi Międzyborów i nr ew.: 215/1, 215/2, 216/6 we wsi Sade Budy gmina Jaktorów.

wab.6740.1048.2014_dec_1222_14.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2014-08-25 16:44:15 Informację zaktualizowano 2014-08-25 16:44:29, wprowadzający: Mariusz Peryt
OBWIESZCZENIE 

Działając na podstawie art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, ze zm.), dalej K.p.a, w związku z art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1594, z późn. zm.) informuję, że w dniu 30 lipca 2014 roku wpłynęło do tutejszego organu odwołanie od decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 144/2014, z dnia 27 maja 2014 roku, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej spółce PKP Polskie Linie Kolejowe SA., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.:

budowa i przebudowa linii kolejowej nr 1 od km 31,400 do km 41,400 wraz z budową i przebudową infrastruktury drogowej oraz obiektów służących ochronie środowiska, w związku z modernizacją linii kolejowej Warszawa - Łódź, etap II LOT A - odcinek Warszawa Zachodnia ~ Miedniewice (Skierniewice), na terenie powiatu grodziskiego - etap III oraz powiatu żyrardowskiego - etap I szlak Grodzisk Mazowiecki - Żyrardów

WIŚ-III.7840.2.182.2013.MN(JS)

 
Data wprowadzenia informacji 2014-08-14 15:30:29 Informację zaktualizowano 2014-08-14 15:33:23, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Obwieszczenie z dnia 14 sierpnia 2014 roku - GP.6733.21.2014

 
Data wprowadzenia informacji 2014-08-14 15:23:01, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Obwieszczenie z dnia 11 sierpnia 2014 roku - GP.6733.20.2014

Obwieszczenie z dnia 12 sierpnia 2014 roku - GP.6733.19.2014

 
Data wprowadzenia informacji 2014-08-12 11:33:55, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Obwieszczenie z dnia 21 lipca 2014 roku - GP.6733.18.2014

Obwieszczenie z dnia 21 lipca 2014 roku - GP.6733.17.2014

Obwieszczenie z dnia 21 lipca 2014 roku - GP.6733.16.2014

 
Data wprowadzenia informacji 2014-08-05 12:52:32, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Jaktorów - Kolonia, gm. Jaktorów

Treść obwieszczenia

 
Data wprowadzenia informacji 2014-07-22 09:07:28 Informację zaktualizowano 2014-07-22 09:15:46, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Obwieszczenie z dnia 27 czerwca 2014 roku - GP.6733.12.2014

 
Data wprowadzenia informacji 2014-07-18 14:25:46, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Obwieszczenie Starosty Grodziskiego z dnia 16.07.2014r. – WAB.6740.1048.2014

Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Jaktorów z dnia 10.07.2014r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulic: Partyzantów, Wojska Polskiego, Armii Ludowej we wsi Międzyborów gm. Jaktorów na terenie nieruchomości: nr ew.: 79/3, 79/4, 79/5, 83/2 (83/4), 89/2 (89/3), 192, 207 (207/1), 208 (208/1), 347/2 (347/6), 367/1, 367/2, 374 (374/1), 577, 596/3, 646/1 (646/2), 794 (794/1), 795 (795/1), 796 (796/1), 797 (797/1), 798 (798/1) we wsi Międzyborów gmina Jaktorów

Treść obwieszczenia

 
Data wprowadzenia informacji 2014-07-17 14:59:41 Informację zaktualizowano 2014-07-17 15:04:18, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Obwieszczenie z dnia 11 czerwca 2014 roku - GP.6733.15.2014

 
Data wprowadzenia informacji 2014-06-17 15:49:35, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Informacja Wójt Gminy Jaktorów w sprawie stawki taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę, w okresie od 1 lipca 2014r. do 30 czerwca 2015r.

 
Data wprowadzenia informacji 2014-06-17 14:18:37, wprowadzający: Mariusz Peryt
OBWIESZCZENIE 

Wojewoda Mazowiecki informuję, na podstawie art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1594, z późn. zm.) w związku z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale .społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 123 5, z późn. zm.), że w sprawie wszczętej na wniosek inwestora, spółki PKP Polskie Linie Kolejowe SA., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, reprezentowanego przez pełnomocnika p. Zdzisława Wypycha, w dniu 27 maja 2014 roku została wydana decyzja Nr 144/2014 o pozwoleniu na budowę, dla inwestycji pn.:


„budowa i przebudowa linii kolejowej nr 1 od km 31,400 do km 41,400 Wraz z budową i przebudową infrastruktury drogowej oraz obiektów służących ochronie środowiska, w związku z modernizacją linii kolejowej Warszawa - Łódź, etap II LOT A - odcinek Warszawa Zachodnia - Miedniewice (Skierniewice), na terenie powiatu grodziskiego - etap III oraz powiatu żyrardowskiego - etap I szlak Grodzisk Mazowiecki - Żyrardów”.

WIŚ-III.7840.2.182.2013.MN

 
Data wprowadzenia informacji 2014-06-10 12:44:32 Informację zaktualizowano 2014-06-10 12:55:07, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Obwieszczenie z dnia 28 maja 2014 roku - GP.6733.14.2014

Obwieszczenie z dnia 28 maja 2014 roku - GP.6733.13.2014

 
Data wprowadzenia informacji 2014-06-03 12:02:10, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Obwieszczenie z dnia 12 maja 2014 roku - GP.6733.11.2014

 
Data wprowadzenia informacji 2014-05-22 08:32:06, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje o zmianie wniosku dotyczącego postępowania w sprawie udzielenia PKP Polskim Liniom Kolejowym S.A. w Warszawie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę mostu kolejowego pod torowiskie

Obwieszczenie z dnia 15 kwietnia 2014 r -GP.6733.5.2014

Obwieszczenie z dnia 15 kwietnia 2014 r -GP.6733.6.2014

Obwieszczenie z dnia 15 kwietnia 2014 r -GP.6733.7.2014

Obwieszczenie z dnia 23 kwietnia 2014 r -GP.6733.8.2014

Obwieszczenie z dnia 23 kwietnia 2014 r -GP.6733.9.2014

Obwieszczenie z dnia 23 kwietnia 2014 r -GP.6733.10.2014

 
Data wprowadzenia informacji 2014-05-13 15:32:54, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2013

 
Data wprowadzenia informacji 2014-05-06 14:49:00, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie zawiadamia, że po przeprowadzeniu ponownej oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa i przebudowa linii kolejowej nr 1 od km 31,400 do km 41,400 wraz z budową i przebudową infrastruktury drogowej oraz obiektów służących ochronie środowiska w związku z modernizacją linii kolejowej Warszawa - Łódź, etap II LOT A - odcinek Warszawa Zachodnia - Miedniewice (Skierniewice) na terenie powiatu grodziskiego - etap III oraz powiatu żyrardowskiego - etap I - szlak Grodzisk Mazowiecki – Żyrardów". w dniu 17 kwietnia wydał postanowienie.

Treść obwieszczenia - WOOŚ-II.4201.10.2013.EWA.2

 
Data wprowadzenia informacji 2014-04-22 15:47:34 Informację zaktualizowano 2014-04-22 15:54:09, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Obwieszczenie z dnia 31 marca 2014 roku - GP.6733.1.2014

Obwieszczenie z dnia 11 marca 2014 roku -GP.6733.24.2013

 
Data wprowadzenia informacji 2014-03-31 17:22:40, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Podaje się do wiadomości publicznej treść Uchwały Nr LVI/294/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 marca 2014r. zmieniającej uchwałę Nr XXXVII/195/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Treść Uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2014-03-26 10:23:14 Informację zaktualizowano 2014-03-26 10:23:58, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Podaje się do wiadomości publicznej treść Uchwały Nr LVI/293/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 marca 2014r. zmieniającej uchwałę Nr XXXVII/194/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Treść Uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2014-03-26 10:20:26 Informację zaktualizowano 2014-03-26 10:25:03, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.


Zawiadamia się, że w dniu 24 marca 2014r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie dróg gminnych: ulicy Armii Krajowej, Partyzantów, Wojska Polskiego, Armii Ludowej w miejscowości Międzyborów, ulicy Jaworowej w miejscowości Henryszew i Grądy, gm. Jaktorów.

Treść obwieszczenia

 
Data wprowadzenia informacji 2014-03-24 16:00:03 Informację zaktualizowano 2014-03-24 17:33:28, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów o wydaniu postanowienia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.


Zawiadamia się, że w dniu 24 lutego 2014 r. zostało wydane postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie dróg gminnych: ulicy Armii Krajowej, Partyzantów, Wojska Polskiego, Armii Ludowej w miejscowości Międzyborów, ulicy Jaworowej w miejscowości Henryszew i Grądy, gm. Jaktorów.

Treść obwieszczenia

 
Data wprowadzenia informacji 2014-03-10 15:23:21 Informację zaktualizowano 2014-03-10 15:31:07, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY JAKTORÓW o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachZawiadamia się, że w dniu 29 stycznia 2014r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Pana Andrzeja Muszyńskiego, pełnomocnika działającego w imieniu Gminy Jaktorów, ul. Warszawska 33, 96-313 Jaktorów, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie dróg gminnych: ulicy Armii Krajowej, Partyzantów, Wojska Polskiego, Armii Ludowej w miejscowości Międzyborów, ulicy Jaworowej w miejscowości Henryszew
i Grądy, gm. Jaktorów.


Treść obwieszczenia

 
Data wprowadzenia informacji 2014-03-06 15:31:11 Informację zaktualizowano 2014-03-06 15:31:30, wprowadzający: Mariusz Peryt
 
WIŚ-III.7840.2.182.2013.MN

Wojewoda Mazowiecki obwieszcza o przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko inwestycji pod nazwą: „Budowa i przebudowa linii kolejowej nr 1 od km 31,400 do km 41,400 wraz z budową i przebudową infrastruktury drogowej oraz obiektów służących ochronie środowiska w związku z modernizacją linii kolejowej Warszawa - Łódź, etap II LOT A - odcinek Warszawa Zachodnia - Miedniewice (Skierniewice) na terenie powiatu grodziskiego - etap III oraz powiatu żyrardowskiego - etap I - szlak Grodzisk Mazowiecki – Żyrardów".

Ponadto informuje, iż w przedmiotowej sprawie odbędzie się rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa, w dniu 13 marca 2014 roku, o godzinie 12:00, w Sali siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Warszawskiej 2 w Jaktorowie.

Treść obwieszczenia - WIŚ-III.7840.2.182.2013.MN

 
Data wprowadzenia informacji 2014-02-28 14:29:03 Informację zaktualizowano 2014-02-28 14:36:34, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

NOWE ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

ZASADY rekrutacji do prowadzonych przez Gminę Jaktorów przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2014/2015.

Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.

HARMONOGRAM rekrutacji do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jaktorów w roku szkolnym 2014/2015.

Zarządzenie Nr 13/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do prowadzonego przez Gminę Jaktorów publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole

Wniosek z załącznikami

 
Data wprowadzenia informacji 2014-02-26 15:20:06, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na terenie Gminy Jaktorów.

 
Data wprowadzenia informacji 2014-02-25 15:53:39, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Obwieszczenie z dnia 25 lutego 2014 roku - GP.6733.4.2014

 
Data wprowadzenia informacji 2014-02-25 11:55:06, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Obwieszczenie z dnia 14 lutego 2014 roku - GP.6733.3.2014

Obwieszczenie z dnia 13 lutego 2014 roku - GP.6733.2.2014

 
Data wprowadzenia informacji 2014-02-14 14:22:04, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Jaktorów w 2014 roku

 
Data wprowadzenia informacji 2014-02-11 13:04:05, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Obwieszczenie Wójta Gminy w Jaktorowie z dnia 05 lutego 2014 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaktorów.

 
Data wprowadzenia informacji 2014-02-10 10:51:19 Informację zaktualizowano 2014-02-10 10:51:38, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Obwieszczenie z dnia 24 stycznia 2014r. - GP.6733.22.2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie słupa odłącznikowego SN oraz dwóch odcinków sieci elektroenergetycznej kablowej SN w działkach o nr

 
Data wprowadzenia informacji 2014-01-30 13:11:23, wprowadzający: Danuta Mysiorska
WOOŚ-II.4201.10.2013.EWA 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie zawiadamia Strony, że postanowienie dotyczące uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowa i przebudowa linii kolejowej nr 1 od km 31,400 do km 41,400 wraz z budową i przebudową infrastruktury drogowej oraz obiektów służących ochronie środowiska w związku z modernizacją linii kolejowej Warszawa - Łódź, etap II LOT A - odcinek Warszawa Zachodnia - Miedniewice (Skierniewice) na terenie powiatu grodziskiego - etap III i powiatu żyrardowskiego - etap I - szlak Grodzisk Mazowiecki – Żyrardów", nie zostanie wydane w terminie określonym w art.90 ust.7 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013r., poz.1235, ze zm.).

Treść obwieszczenia

 
Data wprowadzenia informacji 2014-01-24 10:26:33 Informację zaktualizowano 2014-01-24 10:29:50, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Ocena jakości wody na terenie Gminy Jaktorów

 
Data wprowadzenia informacji 2014-01-22 10:10:26, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Otwarty nabór do komisji konkursowej 2014

 
Data wprowadzenia informacji 2014-01-13 10:42:06 Informację zaktualizowano 2014-01-22 10:10:15, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Jaktorów w 2014 roku

 
Data wprowadzenia informacji 2014-01-02 17:33:28, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Wójt Gminy zarządza przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność statutową na terenie gminy Jaktorów w dziedzinie ochrony zwierząt, projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaktorów na 2014r.  

 

Zarządzenie Nr 9/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 31 stycznia 2014 roku

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 9/2014

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 9/2014


 
Data wprowadzenia informacji 2014-01-31 14:24:57, wprowadzający: Danuta Mysiorska
wersja do druku