Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Jaktorów  www.jaktorow.pl
Zamierzenia i Programy
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
GMINA
Urząd Gminy
Nabór pracowników
Załatwianie spraw
Ogłoszenia, obwieszczenia
° 2021 r.
° 2020 r.
° 2019 r.
° 2018 r.
° 2017 r.
° 2016 r.
° 2015 r.
° 2014 r.
° 2013 r.
° 2012 r.
° 2011 r.
° 2010 r.
Konsultacje Społeczne
Raport o stanie gminy
WYBORY I REFERENDA
Organy
Rada Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Zamówienia publiczne
Przetargi na sprzedaż nieruchomości gminnych
Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
Ochrona Środowiska
Podstawowa kwota dotacji dla placówek oświatowych
Oświadczenia majątkowe
Petycje
Gminne jednostki organizacyjne
Rejestry
Sołectwa
Stowarzyszenia i związki gminne
Sposób dostępu do informacji publicznej
Serwis
Skrzynka podawcza
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Ogłoszenia, obwieszczenia > 2015 r. strona główna 

2015 r.
GP.6721.34.2015 
Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Chylice-Kolonia, gm. Jaktorów

Treść obwieszczenia

 
Data wprowadzenia informacji 2016-01-04 15:07:10, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 
Data wprowadzenia informacji 2015-12-31 12:33:37, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
Wójt Gminy zarządza przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność statutową na terenie gminy Jaktorów w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w sprawie projektu dokumentu pn. „Roczny program współpracy Gminy Jaktorów w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”.

Zarządzenie Nr 49/2015 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 29 października 2015 roku w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolo

Załącznik Nr 1 - Roczny program współpracy

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 49/2015 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 29 października 2015 r. WZÓR FORMULARZA ZGŁASZANIA OPINII.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-10-29 15:42:54 Informację zaktualizowano 2015-10-29 15:45:38, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
Wójt Gminy zarządza przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność statutową na terenie gminy Jaktorów w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w sprawie projektu dokumentu pn. „Roczny program współpracy Gminy Jaktorów w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”.

Zarządzenie Nr 47/2015 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 23 października 2015 roku w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 47/2015 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 23 października 2015 r. Roczny program współpracy Gminy Jaktorów w 2016r. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 47/2015 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 23 października 2015 r. WZÓR FORMULARZA ZGŁASZANIA OPINII.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-10-25 21:11:29 Informację zaktualizowano 2015-10-25 21:41:39, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

DECYZJA Nr 630 /D/NN/15


Na podstawie art. 138 § 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), art. 4 ust. 4a ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst. jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 469) po rozpatrzeniu odwołania Pana Dariusza Szymańskiego, współwłaściciela działki, przy ul. 1-Maja w m. Kolonia Chylice, gm. Jaktorów od decyzji Nr 16/15 Starosty Grodziskiego z dnia 18 marca 2015 r., znak: WOŚ.6341.13.2015 udzielającej Gminie Jaktorów pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w postaci rowów odprowadzających wodę oraz na wykonanie i przebudowę przepustów oraz studzienki w ul. 3-go Maja w Jaktorowie oraz szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych z odcinka ulicy 1-go Maja oraz ul. 3-go Maja do rowu pozaewidencyjnego zlokalizowanego przy ul. 3-go Maja w m. Jaktorów

Treść decyzji

 
Data wprowadzenia informacji 2015-10-23 12:30:23 Informację zaktualizowano 2015-10-23 12:32:09, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Wójt Gminy Jaktorów informuję o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku handolowo - usługowego, dwustanowiskowej myjni bezdotykowej dla samochodów osobowych oraz stacji paliw (jeden dystrybutor), na działce oznaczonej nr ewid. 324/7 położonej we wsi Jaktorów, gm. Jaktorów.

Treść ogłoszenia

 
Data wprowadzenia informacji 2015-10-09 12:03:17 Informację zaktualizowano 2015-10-09 12:03:52, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Obwieszczenie z dnia 17 września 2015 r. - GP.6733.11.2015

 
Data wprowadzenia informacji 2015-09-18 12:12:09, wprowadzający: Mariusz Peryt
OBWIESZCZENIE STAROSTY GRODZISKIEGO 
WAB.6740.758.2015
Zawiadamiam o wydaniu przez Starostę Grodziskiego decyzji nr 999/2015 z dnia 10.08.2015r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na:
„II etap - rozbudowa i przebudowa ul. Armii Ludowej w m. Międzyborów, ul. Jaworowej w m. Henryszew i Grądy na terenie gminy Jaktorów.”

Treść obwieszczenia

 
Data wprowadzenia informacji 2015-08-12 15:54:06 Informację zaktualizowano 2015-08-12 15:55:08, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Obwieszczenie z dnia 23 lipca 2015 r. - GP.6733.18.2015

 
Data wprowadzenia informacji 2015-07-27 15:40:15, wprowadzający: Danuta Mysiorska
Ogłoszenie  

Na podstawie art.35 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. Nr 782) Wójt Gminy Jaktorów w wykonaniu Uchwały Rady Gminy Jaktorów Nr VII/47/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r. , podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Treść ogłoszenia

 
Data wprowadzenia informacji 2015-07-17 09:29:18 Informację zaktualizowano 2015-07-17 09:29:48, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Obwieszczenie z dnia 7 lipca 2015 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-07-14 14:16:30, wprowadzający: Mariusz Peryt
Ogłoszenie 

Na podstawie art.35 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( j. t. Dz. U z 2015 r. Nr 782) Wójt Gminy Jaktorów w wykonaniu Uchwały Rady Gminy Jaktorów Nr V/39/2011 z dnia 28 marca 2011 r. , podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Treść ogłoszenia

 
Data wprowadzenia informacji 2015-07-13 16:12:41 Informację zaktualizowano 2015-07-13 16:14:16, wprowadzający: Mariusz Peryt
Ogłoszenie 

Na podstawie art.35 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( j. t. Dz. U z 2015 r. poz. 782) Wójt Gminy Jaktorów w wykonaniu Uchwały Rady Gminy Jaktorów Nr XLIV/274/2010 z dnia 29 marca 2010 r., podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Treść ogłoszenia

 
Data wprowadzenia informacji 2015-07-13 16:07:51 Informację zaktualizowano 2015-07-13 16:14:29, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Obwieszczenie Starosty Grodziskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Jaktorów z dnia 19.06.2015 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: II etap - rozbudowa i przebudowa ul. Armii Ludowej w m. Międzyborów, ul. Jaworowej w m. Henryszew i Grądy na terenie gminy Jaktorów. Ulice: Armii Ludowej, Jaworowa są drogami gminnymi klasy technicznej L - lokalne

Treść obwieszczenia

 
Data wprowadzenia informacji 2015-07-09 14:53:48 Informację zaktualizowano 2015-07-09 14:55:01, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Obwieszczenie z dnia 9 czerwca 2015 r.

Obwieszczenie z dnia 17 czerwca 2015 r.

Obwieszczenie z dnia 17 czerwca 2015 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-06-24 12:25:14, wprowadzający: Mariusz Peryt
 
Wójt Gminy na podstawie art. 24 ust 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858) informuję, że zgodnie z Uchwałą Nr VIII/63/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 czerwca 2015r. przedłuża się czas obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę obowiązującą na terenie Gminy Jaktorów do dnia 30 czerwca 2016r. i wynosi:
  • 2,68 zł za 1 m3 wody plus podatek od towarów i usług VAT w wysokości 8% = 2,89 zł brutto.
  • 1,00 zł + podatek VAT w wysokości 8 % = 1,08 zł brutto – miesięczna opłata abonamentowa za wodomierz główny.

Informacja

 
Data wprowadzenia informacji 2015-06-24 12:01:59 Informację zaktualizowano 2015-06-25 13:27:49, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH 2016- 2019

W związku z upływem kadencji ławników sądowych uprzejmie informuję, że zgodnie z 162 § 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz.1070, z późn. zm.) Rada Gminy w Jaktorowie przyjmuje zgłoszenia kandydatów na ławników na nową kadencję 2016 – 2019:

  • do Sądu Rejonowego w Żyrardowie, gdzie ma być wybranych 4 ławników, w tym 1 osoba do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy,

  • do Sądu Okręgowego w Płocku, gdzie ma być wybrany 1 ławnik.

Informacja

Wzór karty zgłoszenia

Wzór listy osób zgłaszających kandydata

 
Data wprowadzenia informacji 2015-06-09 11:29:08 Informację zaktualizowano 2015-06-09 11:32:55, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2014

 
Data wprowadzenia informacji 2015-05-08 11:49:11, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

GP. 6721.33.2015


Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Bieganów, gm. Jaktorów.


Dotyczy fragmentu wsi Bieganów, gm. Jaktorów obejmującego obszar ograniczony ulicą Malinową, południowo - wschodnią granicą działki nr ewid. 171, południowo - wschodnimi granicami działki nr ewid. 174, południowymi granicami działek nr ewid. 158, 157/4, 157/3, 157/1, 155, 154, 153 oraz zachodnią granicą administracyjną gminy Jaktorów.

Treść obwieszczenia

 
Data wprowadzenia informacji 2015-05-05 16:09:27 Informację zaktualizowano 2015-05-05 16:32:32, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

GP.6721.32.2015


Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Henryszew, gm. Jaktorów


Dotyczy fragmentu wsi Henryszew, gm. Jaktorów obejmującego obszar ograniczony północną granicą działki nr ewid. 73/6, ulicą Spokojną, ulicą Topolową, południowo - wschodnią granicą działek nr ewid. 78/6, 78/7, 78/8, południową i wschodnią granicą działki nr ewid. 73/13, ulicą Modrzewiową oraz zachodnią granicą działek nr ewid. 73/13, 73/5.

Treść obwieszczenia

 
Data wprowadzenia informacji 2015-05-05 16:12:06 Informację zaktualizowano 2015-05-05 16:30:51, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

GP. 6721.29.2013


Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaktorów, dla fragmentu wsi Jaktorów - Kolonia.

Dotyczy fragmentu wsi Jaktorów - Kolonia obejmującego obszar ograniczony ulicą Żyrardowską, ulicą Nowowiejskiego, ulicą ks. Baranowskiego, ul. Potockiego, z wyłączeniem działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 317/1, 317/2, 317/3, 318/1, 319, 328/2, 328/3, 328/4, 328/5 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Treść obwieszczenia

Projekt planu

 
Data wprowadzenia informacji 2015-05-05 16:14:37 Informację zaktualizowano 2015-05-05 16:18:03, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

GP.6721.27.2012


Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaktorów, dla fragmentu wsi Jaktorów - Kolonia.


Dotyczy fragmentu wsi Jaktorów - Kolonia obejmującego działki ewidencyjne numerach: 317/1, 317/3, 318/1 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Treść obwieszczenia

Projekt planu

 
Data wprowadzenia informacji 2015-05-05 16:19:48 Informację zaktualizowano 2015-05-05 16:28:37, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Obwieszczenie z dnia 25 marca 2015 roku - GP.6733.14.2015

Obwieszczenie z dnia 20 marca 2015 roku - GP.6733.13.2015

Obwieszczenie z dnia 16 marca 2015 roku - GP.6733.12.2015

Obwieszczenie z dnia 27 lutego 2015 roku - GP.6733.10.2015

 
Data wprowadzenia informacji 2015-04-08 15:43:54, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Obwieszczenie z dnia 31 marca 2015 roku - GP.6733.6.2015

 
Data wprowadzenia informacji 2015-03-19 09:33:44, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Obwieszczenie z dnia 10 marca 2015 roku - GP.6733.9.2015

Obwieszczenie z dnia 17 lutego 2015 roku - GP.6733.4.2015

 
Data wprowadzenia informacji 2015-03-10 15:45:57, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Obwieszczenie z dnia 10 lutego 2015 roku - GP.6733.7.2015

 
Data wprowadzenia informacji 2015-02-25 14:25:31, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Obwieszczenie z dnia 17 lutego 2015 roku - GP.6733.8.2015

Obwieszczenie z dnia 16 lutego 2015 roku - GP.6733.5.2015

 
Data wprowadzenia informacji 2015-02-18 13:11:10, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Obwieszczenie z dnia 9 lutego 2015 roku - GP.6733.3.2015

Obwieszczenie z dnia 9 lutego 2015 roku - GP.6733.2.2015

 
Data wprowadzenia informacji 2015-02-13 11:14:18, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Jaktorów w 2015 roku.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-02-10 16:57:22, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Działając na podstawie art. 33 ust. l, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013, poz. 1235 ze zm.), informuję o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przetwarzaniu odpadów poprzez produkcję gotowej karmy dla psów na działkach oznaczonych nr ewid. 115, 1/7, 1/2 położonych we wsi Jaktorów, gm. Jaktorów.

Treść obwieszczenia

 
Data wprowadzenia informacji 2015-02-03 12:55:08 Informację zaktualizowano 2015-02-03 13:10:18, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Obwieszczenie z dnia 2 lutego 2015 roku - GP.6733.1.2015

 
Data wprowadzenia informacji 2015-02-03 12:39:02, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Harmonogram zebrań wiejskich zwołanych w celu wyboru Sołtysów i Rad Sołeckich na kadencję 2015-2019

 
Data wprowadzenia informacji 2015-01-19 17:15:07 Informację zaktualizowano 2015-02-03 12:37:00, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Otwarty nabór do komisji konkursowej.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-01-16 12:05:02 Informację zaktualizowano 2015-02-03 12:37:19, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Jaktorów w 2015 roku

Wzór oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2015-01-07 15:39:28, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

 
Data wprowadzenia informacji 2015-02-13 11:14:31, wprowadzający: Mariusz Peryt
 
GP. 6721.32.2015
Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Henryszew, gm. Jaktorów
Dotyczy fragmentu wsi Henryszew, gm. Jaktorów obejmującego obszar ograniczony północną granicą działki nr ewid. 73/6, ulicą Spokojną, ulicą Topolową, południowo - wschodnią granicą działek nr ewid. 78/6, 78/7, 78/8, południową i wschodnią granicą działki nr ewid. 73/13, ulicą Modrzewiową oraz zachodnią granicą działek nr ewid. 73/13, 73/5. 
Data wprowadzenia informacji 2015-05-05 16:12:34, wprowadzający: Mariusz Peryt
wersja do druku