Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Jaktorów  www.jaktorow.pl
Zamierzenia i Programy
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
GMINA
Urząd Gminy
Nabór pracowników
Załatwianie spraw
Ogłoszenia, obwieszczenia
Konsultacje Społeczne
Raport o stanie gminy
WYBORY I REFERENDA
Organy
Rada Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Zamówienia publiczne
° Plan zamówień publicznych
° Ogłoszenia o przetargu
° Wyniki przetargu
- 2019 r
- 2018 r.
- 2017 r.
- 2016 r.
- 2015 r.
- 2014 r.
- 2013 r
- 2012 r
- 2011 r
- 2010 r. - 2008 r.
° Unieważnienie przetargu
Przetargi na sprzedaż nieruchomości gminnych
Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
Ochrona Środowiska
Podstawowa kwota dotacji dla placówek oświatowych
Oświadczenia majątkowe
Petycje
Gminne jednostki organizacyjne
Rejestry
Sołectwa
Stowarzyszenia i związki gminne
Sposób dostępu do informacji publicznej
Serwis
Skrzynka podawcza
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zamówienia publiczne > Wyniki przetargu > 2018 r. strona główna 

2018 r.
 
ID.271.32.2018 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na dostawę pn. „Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do Urzędu Gminy Jaktorów oraz podległych siedzib i obiektów.”.

Treść informacji

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-21 14:11:19 Informację zaktualizowano 2018-12-21 14:12:00, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - ID.271.32.2018

Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do Urzędu Gminy Jaktorów oraz podległych siedzib i obiektów. .


Treść informacji

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-21 13:36:19 Informację zaktualizowano 2018-12-21 13:39:48, wprowadzający: Mariusz Peryt
 
ID.271.27.2018 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na dostawę pn. „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Jaktorów.”.

Treść informacji

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-19 12:42:31 Informację zaktualizowano 2018-12-19 12:43:42, wprowadzający: Mariusz Peryt
 
ID.271.30.2018 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na dostawę pn. „Dostawa paliwa ciekłego na potrzeby Gminy Jaktorów”.

Treść informacji

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-11 13:44:42 Informację zaktualizowano 2018-12-11 13:45:33, wprowadzający: Mariusz Peryt
 
GOPS.261.1.2018 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaktorowie informuje, że w Zamówieniu udzielonym w trybie zamówienia na usługi społeczne na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej „Ustawą” o wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia, poniżej kwoty określonej w art. 138 g ust. 1 tj. kwoty 750 000 euro usługę pn. „Świadczenie usług opiekuńczych na terenie Gminy Jaktorów” wybrano ...

Treść zawiadomienia

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-06 15:23:34 Informację zaktualizowano 2018-12-06 15:24:36, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - ID.271.29.2018

Dostawa paliwa ciekłego na potrzeby Gminy Jaktorów.


Treść informacji

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-04 14:17:33 Informację zaktualizowano 2018-12-04 14:18:17, wprowadzający: Mariusz Peryt
 
ID.271.29.2018 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na dostawę pn. „Zimowe utrzymanie dróg i ulic w przejezdności na terenie Gminy Jaktorów”.

Treść informacji

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-30 12:19:58 Informację zaktualizowano 2018-11-30 12:20:30, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - ID.271.29.2018

Zimowe utrzymanie dróg i ulic w przejezdności na terenie Gminy Jaktorów.


Treść informacji

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-27 16:51:12 Informację zaktualizowano 2018-11-27 16:52:06, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - ID.271.27.2018

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Jaktorów.

Treść informacji

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-27 13:45:27 Informację zaktualizowano 2018-11-27 13:47:32, wprowadzający: Mariusz Peryt
 
ID.271.28.2018 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na dostawę pn. „Budowa sieci wodociągowej w Gminie Jaktorów.”.

Treść informacji

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-22 15:42:35 Informację zaktualizowano 2018-11-30 12:19:42, wprowadzający: Mariusz Peryt
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - ID.271.28.2018

Budowa sieci wodociągowej w Gminie Jaktorów.

Treść informacji

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-06 17:39:45, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - ID.271.26.2018
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Jaktorów.

Treść informacji

 
Data wprowadzenia informacji 2018-10-05 15:12:33 Informację zaktualizowano 2018-10-05 15:13:12, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

ID.271.25.2018 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na dostawę pn. „Remonty dróg na terenie Gminy Jaktorów.”

Treść informacji

 
Data wprowadzenia informacji 2018-09-25 09:53:38 Informację zaktualizowano 2018-09-25 09:59:58, wprowadzający: Mariusz Peryt
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - ID.271.25.2018  
Remonty dróg na terenie Gminy Jaktorów

Treść informacji

 
Data wprowadzenia informacji 2018-09-13 13:11:05, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Rozstrzygniecie konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej na zagospodarowanie przestrzeni publicznej na działkach nr ewid. 438/2, 438/1, 437/3 położonych w miejscowości Chylice-Kolonia oraz dz. nr ewid. 243 położonej w miejscowości Jaktorów gmina Jaktorów na cele społeczne i rekreacyjne (zieleń) w ramach realizacji projektu pn.: „Budowa parkingów i ciągów komunikacyjnych przy stacji kolejowej PKP w Jaktorowie na terenie Gminy Jaktorów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „PRZEJŚCIE NA GOSPODARKĘ NISKOEMISYJNĄ” Działania 4.3 „REDUKCJA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA” Poddziałania 4.3.2 „MOBILNOŚĆ MIEJSKA W RAMACH ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.


Treść informacji

 
Data wprowadzenia informacji 2018-08-30 15:45:45 Informację zaktualizowano 2018-08-30 15:53:09, wprowadzający: Mariusz Peryt
 
ID.271.24.2018 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na dostawę pn. „Realizacja strategii niskoemisyjnej Gminy Jaktorów – budowa nowych energooszczędnych linii oświetlenia dróg w Gminie Jaktorów – etap II”.

Treść informacji

 
Data wprowadzenia informacji 2018-08-30 12:51:13 Informację zaktualizowano 2018-08-30 12:52:18, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - ID.271.24.2018

Realizacja strategii niskoemisyjnej Gminy Jaktorów – budowa nowych energooszczędnych linii oświetlenia dróg w Gminie Jaktorów – etap II.

Treść informacji

 
Data wprowadzenia informacji 2018-08-27 12:20:19 Informację zaktualizowano 2018-08-27 12:24:30, wprowadzający: Mariusz Peryt
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - ID.271.23.2018
Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Jaktorów polegająca na ułożeniu nakładek asfaltowych.

Treść informacji

 
Data wprowadzenia informacji 2018-08-10 14:48:09 Informację zaktualizowano 2018-08-10 14:49:21, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - ID.271.23.2018
Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Jaktorów polegająca na ułożeniu nakładek asfaltowych.

Treść informacji

 
Data wprowadzenia informacji 2018-08-07 14:50:05, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
ID.271.22.2018 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na dostawę pn. „Zakup i dostawa nowych pojemników na odpady komunalne w celu wyposażenia nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Jaktorów”.

Treść informacji

 
Data wprowadzenia informacji 2018-08-06 13:34:53, wprowadzający: Danuta Mysiorska
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - ID.271.22.2018 
Zakup i dostawa nowych pojemników na odpady komunalne w celu wyposażenia nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Jaktorów.

Treść informacji

 
Data wprowadzenia informacji 2018-07-27 12:37:36 Informację zaktualizowano 2018-07-27 12:42:45, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

ID.271.16.2018 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: Realizacja strategii niskoemisyjnej Gminy Jaktorów – budowa nowych energooszczędnych linii oświetlenia dróg w Gminie Jaktorów – etap II.

Treść informacji

 
Data wprowadzenia informacji 2018-07-17 11:52:43 Informację zaktualizowano 2018-07-17 11:53:48, wprowadzający: Mariusz Peryt
 
ID.271.19.2018 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Modernizacja samochodu pożarniczego GBA 20/16 STAR 266 w OSP w Międzyborowie.

Treść informacji

 
Data wprowadzenia informacji 2018-07-06 11:22:13 Informację zaktualizowano 2018-07-06 11:23:42, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

ID.271.20.2018 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, WYKLUCZENIU OFERTY, ODRZUCENIU OFERTY


Budowa mostu oraz kładki pieszo – rowerowej na rzece Pisia Tuczna w Gminie Jaktorów.


Przedmiot zamówienia obejmuje dwa Zadania:


Zadanie nr 1: Budowa mostu na rzece Pisia Tuczna w ciągu drogi gminnej ul. Stryjeńskiej w Budach Grzybek.


Zadanie nr 2 : Budowa kładki pieszo – rowerowej na rzece Pisia Tuczna w ciągu ulic Ostatniego Tura oraz ul. Jazdy Polskiej w Jaktorowie.Treść informacji

 
Data wprowadzenia informacji 2018-07-04 14:58:43 Informację zaktualizowano 2018-07-04 15:03:37, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

ID.271.17.2018 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Remonty dróg na terenie Gminy Jaktorów.

Treść informacji

 
Data wprowadzenia informacji 2018-07-04 14:51:22 Informację zaktualizowano 2018-07-04 14:51:53, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - ID.271.20.2018

Budowa mostu oraz kładki pieszo – rowerowej na rzece Pisia Tuczna w Gminie Jaktorów.

Przedmiot zamówienia obejmuje dwa Zadania:

  • Zadanie nr 1: Budowa mostu na rzece Pisia Tuczna w ciągu drogi gminnej ul. Stryjeńskiej w Budach Grzybek.
  • Zadanie nr 2 : Budowa kładki pieszo – rowerowej na rzece Pisia Tuczna w ciągu ulic Ostatniego Tura oraz ul. Jazdy Polskiej w Jaktorowie.

Treść informacji

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-28 13:42:52 Informację zaktualizowano 2018-06-28 13:45:43, wprowadzający: Mariusz Peryt
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - ID.271.19.2018 
Modernizacja samochodu pożarniczego GBA 20/16 STAR 266 w OSP w Międzyborowie.

Treść informacji

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-21 12:10:55 Informację zaktualizowano 2018-06-21 12:13:47, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

ID.271.16.2018 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej w Jaktorowie.

Treść informacji

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-19 13:32:00 Informację zaktualizowano 2018-06-19 13:32:15, wprowadzający: Mariusz Peryt
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - ID.271.16.2018

Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej w Jaktorowie

Treść informacji

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-14 12:54:57, wprowadzający: Mariusz Peryt
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - ID.271.17.2018

Remonty dróg na terenie Gminy Jaktorów.

Treść informacji

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-13 16:41:55 Informację zaktualizowano 2018-06-13 16:42:59, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - ID.271.14.2018


Budowa miejsc postojowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Księdza Baranowskiego we wsi Jaktorów - Kolonia w ramach realizacji zadania pn. „Wzrost potencjału turystycznego Gminy Jaktorów”.

Treść informacji

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-06 15:07:59 Informację zaktualizowano 2018-06-06 15:27:09, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - ID.271.13.2018
Zakup i dostawa nowego ciągnika wraz z osprzętem: kosiarką wysięgnikową z głowicą koszącą.

Treść informacji

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-05 12:37:33 Informację zaktualizowano 2018-06-05 12:38:45, wprowadzający: Mariusz Peryt
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - ID.271.11.2018
Remonty dróg na terenie Gminy Jaktorów.

Treść informacji

 
Data wprowadzenia informacji 2018-05-29 14:47:56, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - ID.271.15.2018
Dostawa kompletów wodomierzowych (wodomierz+nakładka radiowa) do zamontowania u odbiorców wody z wodociągu gminnego na terenie Gminy Jaktorów

Treść informacji

 
Data wprowadzenia informacji 2018-05-29 14:34:47 Informację zaktualizowano 2018-05-29 14:38:02, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - ID.271.14.2018

Budowa miejsc postojowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Księdza Baranowskiego we wsi Jaktorów - Kolonia w ramach realizacji zadania pn. „Wzrost potencjału turystycznego Gminy Jaktorów”.

Treść informacji

 
Data wprowadzenia informacji 2018-05-28 13:19:49 Informację zaktualizowano 2018-05-28 13:20:30, wprowadzający: Mariusz Peryt
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - ID.271.15.2018


Dostawa kompletów wodomierzowych (wodomierz+nakładka radiowa) do zamontowania u odbiorców wody z wodociągu gminnego na terenie Gminy Jaktorów

Treść informacji

 
Data wprowadzenia informacji 2018-05-25 11:30:03 Informację zaktualizowano 2018-05-25 11:30:29, wprowadzający: Mariusz Peryt
 
ID.271.12.2018 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: Przebudowa placu zabaw znajdującego się na terenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jaktorowie.

Treść informacji

 
Data wprowadzenia informacji 2018-05-24 15:48:18 Informację zaktualizowano 2018-05-24 15:50:49, wprowadzający: Mariusz Peryt
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - ID.271.13.2018

Zakup i dostawa nowego ciągnika wraz z osprzętem: kosiarką wysięgnikową z głowicą koszącą.

Treść informacji

 
Data wprowadzenia informacji 2018-05-21 15:11:28 Informację zaktualizowano 2018-05-21 15:12:38, wprowadzający: Mariusz Peryt
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - ID.271.12.2018 
Przebudowa placu zabaw znajdującego się na terenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jaktorowie.

Treść informacji

 
Data wprowadzenia informacji 2018-05-17 14:09:09 Informację zaktualizowano 2018-05-17 14:10:26, wprowadzający: Danuta Mysiorska
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - ID.271.7.2018 

Odnawialne źródła energii w Gminie Jaktorów.

Treść informacji

 
Data wprowadzenia informacji 2018-05-16 12:24:22 Informację zaktualizowano 2018-05-16 12:26:39, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

ID.271.10.2018 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na:Rozbudowa i przebudowa placów zabaw znajdujących się na terenie Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie.

Treść ogłoszenia

 
Data wprowadzenia informacji 2018-05-14 17:52:03 Informację zaktualizowano 2018-05-14 17:53:51, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - ID.271.11.2018

Remonty dróg na terenie Gminy Jaktorów.

Treść informacji

 
Data wprowadzenia informacji 2018-05-14 17:48:30 Informację zaktualizowano 2018-05-14 17:50:28, wprowadzający: Mariusz Peryt
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - ID.271.10.2018
 Rozbudowa i przebudowa placów zabaw znajdujących się na terenie Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie.

Treść informacji

 
Data wprowadzenia informacji 2018-05-07 13:43:01 Informację zaktualizowano 2018-05-07 13:43:20, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

ID.271.8.2018 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: Budowa parkingów i ciągów komunikacyjnych przy stacji kolejowej PKP w Jaktorowie na terenie Gminy Jaktorów.

Wynik przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2018-04-06 13:30:31 Informację zaktualizowano 2018-04-06 13:31:32, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - ID.271.8.2018


Budowa parkingów i ciągów komunikacyjnych przy stacji kolejowej PKP w Jaktorowie na terenie Gminy Jaktorów.

Treść informacji

 
Data wprowadzenia informacji 2018-03-21 13:07:09 Informację zaktualizowano 2018-03-21 13:08:25, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

ID.271.4.2018 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Jaktorów.

Treść informacji

 
Data wprowadzenia informacji 2018-03-06 14:09:12 Informację zaktualizowano 2018-03-06 14:11:42, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

ID.271.5.2018 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: III Etap – Rozbudowa i przebudowa ulicy Wojska Polskiego wraz z budową ronda w m. Międzyborów na terenie Gminy Jaktorów.

Treść informacji

 
Data wprowadzenia informacji 2018-03-06 10:17:29 Informację zaktualizowano 2018-03-06 10:20:32, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - ID.271.4.2018

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Jaktorów.

Treść informacji

 
Data wprowadzenia informacji 2018-03-01 15:11:02 Informację zaktualizowano 2018-03-01 15:11:28, wprowadzający: Mariusz Peryt
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - ID.271.6.2018

 Budowa parkingów i ciągów komunikacyjnych przy stacji kolejowej PKP w Jaktorowie na terenie Gminy Jaktorów.

Treść informacji

 
Data wprowadzenia informacji 2018-02-20 12:14:18 Informację zaktualizowano 2018-02-20 12:15:15, wprowadzający: Mariusz Peryt
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - ID.271.5.2018

 III Etap – Rozbudowa i przebudowa ulicy Wojska Polskiego wraz z budową ronda w m. Międzyborów na terenie Gminy Jaktorów

Treść informacji

 
Data wprowadzenia informacji 2018-02-19 17:52:34 Informację zaktualizowano 2018-02-19 17:53:01, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - ID.271.26.2017/2018


ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE JAKTORÓW

Treść informacji

 
Data wprowadzenia informacji 2018-01-30 14:32:30 Informację zaktualizowano 2018-01-30 14:36:36, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - ID.271.1.2018


III Etap – Rozbudowa i przebudowa ulicy Wojska Polskiego wraz z budową ronda w m. Międzyborów na terenie Gminy Jaktorów.

Treść informacji

 
Data wprowadzenia informacji 2018-01-19 13:12:42 Informację zaktualizowano 2018-01-19 13:14:52, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

ID.271.2.2018 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Jaktorów.

Wynik przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2018-01-15 13:45:37 Informację zaktualizowano 2018-01-15 13:52:38, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - ID.271.2.2018


Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Jaktorów.

Treść informacji

 
Data wprowadzenia informacji 2018-01-15 13:41:41, wprowadzający: Mariusz Peryt

Zobacz:
 2019 r .  2018 r. .  2017 r. .  2016 r. .  2015 r. .  2014 r. .  2013 r .  2012 r .  2011 r .  2010 r. - 2008 r. . 
wersja do druku