Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Jaktorów  www.jaktorow.pl
Zamierzenia i Programy
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
GMINA
Urząd Gminy
° Kierownictwo Urzędu
° Regulamin organizacyjny
° Ewidencje i rejestry
° Kontrola Urzędu
° Ochrona danych osobowych
Nabór pracowników
Załatwianie spraw
Ogłoszenia, obwieszczenia
Konsultacje Społeczne
Raport o stanie gminy
WYBORY I REFERENDA
Organy
Rada Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Zamówienia publiczne
Przetargi na sprzedaż nieruchomości gminnych
Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
Ochrona Środowiska
Podstawowa kwota dotacji dla placówek oświatowych
Oświadczenia majątkowe
Petycje
Gminne jednostki organizacyjne
Rejestry
Sołectwa
Stowarzyszenia i związki gminne
Sposób dostępu do informacji publicznej
Serwis
Skrzynka podawcza
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Urząd Gminy > Ochrona danych osobowych strona główna 

Ochrona danych osobowych
 

 

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej również jako „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o prawach z zakresu ochrony danych osobowych przysługujących na gruncie RODO:

 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Jaktorów (dalej również jako „ADO”).

 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (Dagmara Jabłońska) możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: iodo@jaktorow.pl.

 3. ADO przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

 4. Dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

 1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ADO;

 2. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej ADO;

 3. na podstawie udzielonej przez zgody – w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 4 odbiorcami danych osobowych mogą być inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z ADO przetwarzają dane osobowe.

 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, w którym są przetwarzane, a po jego zrealizowaniu przez czas określony przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub okres wygaśnięcia roszczeń związanych z realizacją celu przetwarzania danych osobowych.

 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące uprawnienia:

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;

 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);

 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

 1. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

 2. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez ADO danych osobowych, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 3. Podanie przez danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa, w pozostałym zakresie przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie dobrowolnej zgody.

 

Szczegółowe informacje dot. przetwarzania danych osobowych w konkretnym przypadku, podczas załatwiania sprawy w Urzędzie, można znaleźć w zakładce „Załatwianie spraw”, a następnie „Druki i formularze” wraz z danym dokumentami bądź u pracownika obsługującego daną sprawę.

 

Wójt Gminy Jaktorów

Maciej Śliwerski

 
Data wprowadzenia informacji 2018-04-12 09:30:36 Informację zaktualizowano 2020-02-24 16:41:20, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych, przekazywanych na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 
Data wprowadzenia informacji 2019-08-09 14:57:17, wprowadzający: Mariusz Peryt
wersja do druku