Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Jaktorów  www.jaktorow.pl
Zamierzenia i Programy
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
GMINA
Urząd Gminy
Nabór pracowników
Załatwianie spraw
Ogłoszenia, obwieszczenia
° 2021 r.
° 2020 r.
° 2019 r.
° 2018 r.
° 2017 r.
° 2016 r.
° 2015 r.
° 2014 r.
° 2013 r.
° 2012 r.
° 2011 r.
° 2010 r.
Konsultacje Społeczne
Raport o stanie gminy
WYBORY I REFERENDA
Organy
Rada Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Zamówienia publiczne
Przetargi na sprzedaż nieruchomości gminnych
Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
Ochrona Środowiska
Podstawowa kwota dotacji dla placówek oświatowych
Oświadczenia majątkowe
Petycje
Gminne jednostki organizacyjne
Rejestry
Sołectwa
Stowarzyszenia i związki gminne
Sposób dostępu do informacji publicznej
Serwis
Skrzynka podawcza
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Ogłoszenia, obwieszczenia > 2019 r. strona główna 

2019 r.
 

Zarządzenie nr 65/2019 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2020

Treść zarządzenia

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-23 18:12:05 Informację zaktualizowano 2019-12-23 18:14:47, wprowadzający: Maciej Kowalski
 

Obwieszczenie Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do opracowania projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku.

Treść obwieszczenia

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-19 15:13:06 Informację zaktualizowano 2019-12-19 15:15:39, wprowadzający: Maciej Kowalski
 

GP.6721.37.2017/2019


Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów o trzecim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaktorów, dla fragmentu wsi Budy Zosine.

Treść obwieszczenia

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-17 11:16:20 Informację zaktualizowano 2019-12-17 11:26:56, wprowadzający: Maciej Kowalski
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów z dnia 12 grudnia 2019 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Treść obwieszczenia

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-13 13:43:01 Informację zaktualizowano 2019-12-13 13:46:19, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości


Wójt gminy Jaktorów zawiadamia, że wydał z urzędu Decyzję nr 288/2019, znak: GP.6831.36.2019 z dnia 9 grudnia 2019 r., w której, na podstawie art. 97a pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - O gospodarce nieruchomościami, zatwierdził projekt podziału nieruchomości położonej w obrębie Chylice gm. Jaktorów, oznaczonej nr ew. 506 o pow. 0,0106 ha o nieuregulowanym stanie prawnym.

Treść obwieszczenia

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-09 16:33:22, wprowadzający: Mariusz Peryt
 
 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-09 16:32:20, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości


Wójt gminy Jaktorów zawiadamia, że wydał z urzędu Decyzję nr 287/2019, znak: GP.6831.35.2019 z dnia 9 grudnia 2019 r., w której, na podstawie art. 97a pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - O gospodarce nieruchomościami, zatwierdził projekt podziału nieruchomości położonej w obrębie Budy-Grzybek gm. Jaktorów, oznaczonej nr ew. 532 o pow. 0,05 ha o nieuregulowanym stanie prawnym.

Treść obwieszczenia

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-09 16:31:13 Informację zaktualizowano 2019-12-09 16:31:29, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości


Wójt gminy Jaktorów zawiadamia, że wydał z urzędu Decyzję nr 285/2019 znak: GP.6831.33.2019 z dnia 9 grudnia 2019 r., w której, na podstawie art. 97a pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - O gospodarce nieruchomościami, zatwierdził projekt podziału nieruchomości położonej w obrębie Budy-Grzybek gm. Jaktorów, oznaczonej nr ew. 402/5 o pow. 0,0661 ha o nieuregulowanym stanie prawnym.

Treść obwieszczenia

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-09 16:28:33 Informację zaktualizowano 2019-12-09 16:29:45, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości


Wójt gminy Jaktorów zawiadamia, że wydał z urzędu Decyzję nr 284/2019, znak: GP.6831.32.2019 z dnia 9 grudnia 2019 r., w której, na podstawie art. 97a pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - O gospodarce nieruchomościami, zatwierdził projekt podziału nieruchomości położonej w obrębie Budy-Grzybek gm. Jaktorów, oznaczonej nr ew. 368 o pow. 0,36 ha o nieuregulowanym stanie prawnym.

Treść obwieszczenia

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-09 16:08:02 Informację zaktualizowano 2019-12-09 16:27:59, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości


Wójt gminy Jaktorów zawiadamia, że wydał z urzędu Decyzję nr 286/2019, znak: GP.6831.34.2019 z dnia 9 grudnia 2019 r., w której, na podstawie art. 97a pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - O gospodarce nieruchomościami, zatwierdził projekt podziału nieruchomości położonej w obrębie Budy-Grzybek gm. Jaktorów, oznaczonej nr ew. 336/2 o pow. 0,2867 ha o nieuregulowanym stanie prawnym.

Treść obwieszczenia

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-09 16:06:43 Informację zaktualizowano 2019-12-09 16:07:03, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Wójt Gminy Jaktorów zarządza przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność statutową na terenie gminy Jaktorów w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w sprawie projektu dokumentu pn. „Program współpracy Gminy Jaktorów w 2020 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”


Zarządzenie Nr 53/2019 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 4 listopada 2019 roku w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Załącznik nr 1 do zarządzenie Nr 53/2019 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 4 listopada 2019 roku


Załącznik nr 2 do zarządzenie Nr 53/2019 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 4 listopada 2019 roku

 
Data wprowadzenia informacji 2019-11-14 11:22:01 Informację zaktualizowano 2019-11-14 11:36:20, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

GP.6831.36.2019


Postanowienie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie wydania opinii do wstępnego projektu podziału działki nr ew. 506 położonej w obrębie Chylice gm. Jaktorów.

Treść postanowienia

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-29 14:50:57 Informację zaktualizowano 2019-11-14 11:17:26, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

GP. 6831.35.2019


Postanowienie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie wydania opinii do wstępnego projektu podziału działki nr ew. 532 położonej w obrębie Budy-Grzybek gm. Jaktorów.

Treść postanowienia

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-29 14:52:43 Informację zaktualizowano 2019-11-14 11:18:42, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

GP. 6831.34.2019


Postanowienie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie wydania opinii do wstępnego projektu podziału działki nr ew. 336/2 położonej w obrębie Budy-Grzybek gm. Jaktorów.

Treść postanowienia

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-29 14:43:50 Informację zaktualizowano 2019-11-14 11:19:08, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

GP.6831.33.2019


Postanowienie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie wydania opinii do wstępnego projektu podziału działki nr ew. 402/5 położonej w obrębie Budy-Grzybek gm. Jaktorów.

Treść postanowienia

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-29 14:48:53 Informację zaktualizowano 2019-11-14 11:19:19, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

GP. 6831.32.2019


Postanowienie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie wydania opinii do wstępnego projektu podziału działki nr ew. 368 położonej w obrębie Budy-Grzybek gm. Jaktorów

Treść postanowienia

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-29 14:46:07 Informację zaktualizowano 2019-11-14 11:19:50, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Obwieszczenie z dnia 22 października 2019 r. - GP.6733.27.2019

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-25 14:56:41, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

GP.6831.36.2019


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie dokonania podziału nieruch o nieuregulowanym stanie prawnym Chylice 506

Treść zawiadomienia

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-08 12:20:56 Informację zaktualizowano 2019-10-08 12:21:21, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

GP.6831.35.2019


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie dokonania podziału nieruch o nieuregulowanym stanie prawnym Budy-Grzybek 532

Treść zawiadomienia

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-08 12:20:13 Informację zaktualizowano 2019-10-08 12:20:31, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

GP.6831.34.2019


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie dokonania podziału nieruch o nieuregulowanym stanie prawnym Budy-Grzybek 336/2

Treść zawiadomienia

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-08 12:19:33 Informację zaktualizowano 2019-10-08 12:19:50, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

GP.6831.33.2019


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie dokonania podziału nieruch o nieuregulowanym stanie prawnym Budy-Grzybek 405/5

Treść zawiadomienia

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-08 12:18:45 Informację zaktualizowano 2019-10-08 12:19:26, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

GP.6831.32.2019


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie dokonania podziału nieruch o nieuregulowanym stanie prawnym Budy-Grzybek 368

Treść zawiadomienia

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-08 12:16:51 Informację zaktualizowano 2019-10-08 12:17:25, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

GP. 6721.42.2018


Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów z dnia 13 września 2019 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaktorów, dla fragmentu wsi Stare Budy (dz. nr ewid. 533)

Treść obwieszczenia

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-13 12:27:31 Informację zaktualizowano 2019-09-13 12:28:43, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów z dnia 12 września 2019 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Treść obwieszczenia

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-13 12:20:19 Informację zaktualizowano 2019-09-13 12:22:20, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

GP.6721.41.2018


Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów oo wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaktorów, dla fragmentu wsi Bieganów.

Treść obwieszczenia

 
Data wprowadzenia informacji 2019-08-14 14:25:37 Informację zaktualizowano 2019-08-14 14:26:44, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

GP.6721.40.2018


Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaktorów, dla fragmentu wsi Henryszew.

Treść obwieszczenia

 
Data wprowadzenia informacji 2019-08-14 14:21:48 Informację zaktualizowano 2019-08-14 14:27:47, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

WAB.6740.673.2019


Zawiadomienie o wydaniu przez Starostę Grodziskiego decyzji nr 1039/19 z dnia 18.07.2019 r. w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

Treść zawiadomienia

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-31 20:13:01 Informację zaktualizowano 2019-07-31 20:14:50, wprowadzający: Maciej Kowalski
 

WI-II.7820.2.23.2018.LK


Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 19.07.2019 r. o wydaniu decyzji w sprawie zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 wzdłuż ul. Warszawskiej, ul. Żyrardowskiej, ul. Kościuszki na terenie gminy Jaktorów."

Treść obwieszczenia

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-26 12:42:10 Informację zaktualizowano 2019-07-26 12:44:10, wprowadzający: Maciej Kowalski
 

Obwieszczenie z dnia 11 lipca 2019 r. - GP.6733.3.2019

Obwieszczenie z dnia 11 lipca 2019 r. - GP.6733.4.2019

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-25 11:09:07, wprowadzający: Maciej Kowalski
 

Obwieszczenie z dnia 11 lipca 2019 r. - GP.6733.7.2019

Obwieszczenie z dnia 11 lipca 2019 r. - GP.6733.61.2018

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-19 12:34:20, wprowadzający: Maciej Kowalski
 

Obwieszczenie z dnia 2 lipca 2019 r. - GP.6733.16.2019

Obwieszczenie z dnia 2 lipca 2019 r. - GP.6733.15.2019

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-08 10:36:00, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Ogłoszenie


Wójt Gminy Jaktorów informuje o zamiarze wszczęcia z urzędu postępowań administracyjnych w sprawach podziałów nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych we wsiach Budy-Grzybek i Chylice w gminie Jaktorów, powiat grodziski, województwo mazowieckie, oznaczonych w rejestrze ewidencji gruntów gminy Jaktorów w obrębie nr 0002 Budy-Grzybek jako działki nr 532, nr 336/2, nr 402/5 i nr 368 oraz w obrębie nr 0006 Chylice jako działka nr 506 dla których nie są urządzone księgi wieczyste.

Treść ogłoszenia

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-03 12:53:00 Informację zaktualizowano 2019-07-03 12:56:07, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Obwieszczenie Sejmik Województwa Mazowieckiego


Informuje o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, tj. obszarów linii kolejowych zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne i rozpoczęciu konsultacji społecznych.

Treść obwieszczenia

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-01 19:23:38 Informację zaktualizowano 2019-07-01 19:23:55, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

GP.7320/204/06/19


Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów o przedłużeniu do dnia 30 września 2019 r. terminu składania wniosków do opracowania projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego z Elementami Strategii Rozwoju Gminy Jaktorów

Treść informacji

 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-26 14:23:19 Informację zaktualizowano 2019-06-26 14:25:04, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Wybory ławników sądowych 2020 - 2023

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2019 roku kadencji ławników sądowych uprzejmie informuję, że zgodnie z 162 § 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2019. 52 z późn. zm. ) Rada Gminy w Jaktorowie przyjmuje zgłoszenia kandydatów na ławników na nową kadencję 2020 – 2023:

  • do Sądu Rejonowego w Żyrardowie, gdzie ma być wybranych 2 ławników, w tym 1 osoba do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy,
  • do Sądu Okręgowego w Płocku, gdzie ma być wybrany 1 ławnik.

Treść informacji

Wzór karty zgłoszenia

Wzór listy osób zgłaszających kandydata

 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-03 13:53:58 Informację zaktualizowano 2019-06-03 13:56:01, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

WAB.6740.673.2019


Obwieszczenie Starosty Grodziskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 06.05.2019r. na wniosek Inwestora — zarządcy drogi Wójta Gminy Jaktorów, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: przebudowie i rozbudowie ulic Błotnej i Ostatniego Tura w Jaktorowie, ul. Błotna na odcinku od km proj. 0+000 do km proj. 0+586,38, ul. Ostatniego Tura na odcinku od km proj. 0+000 do km proj. 0+369,98 wraz z przebudową istniejącej sieci energetycznej, telekomunikacyjnej, wodociągowej, gazowej i kanalizacji podciśnieniowej na terenie gminy Jaktorów, powiat grodziski ulica Błotna 1 ul. Ostatniego Tura są drogami lokalnymi klasy D

Treść obwieszczenia

 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-03 12:23:59 Informację zaktualizowano 2019-06-03 12:25:37, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-17 17:36:00, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku z dnia 29.10.2018 r. znak: ROŚ.630.2.2018 uzupełnionego pismem z dnia 28.03.2019 r. znak: ROŚ.630.2.2018 Urzędu Gminy Jaktorów, ul. Warszawska 33, 96-313 Jaktorów, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

Treść zawiadomienia

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-14 16:02:14 Informację zaktualizowano 2019-05-14 16:02:32, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2018

 
Data wprowadzenia informacji 2019-04-17 15:08:43, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

WI-II.7820.2.23.2018.LK


Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego, że w dniu 6.03.2019 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 wzdłuż ul. Warszawskiej, ul. Żyrardowskiej, ul. Kościuszki na terenie gminy Jaktorów."

Treść informacji

 
Data wprowadzenia informacji 2019-04-10 09:01:52 Informację zaktualizowano 2019-04-10 09:02:39, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

GP.6721.42.2019


Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi: Stare Budy, Henryszew, Chylice — Kolonia, gm. Jaktorów.

Treść obwieszczenia

 
Data wprowadzenia informacji 2019-04-09 10:01:39 Informację zaktualizowano 2019-04-09 10:02:09, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

WAB.6740.269.2019

Obwieszczenie Starosty Grodziskiego o wydaniu przez Starostę Grodziskiego decyzji nr 444/19 z dnia 04.04.2019r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie i rozbudowie ulicy Powstańców w Jaktorowie na odcinku od km. proj. 0+000 do km. proj. 0+350 wraz z przebudową sieci energetycznej, telekomunikacyjnej, wodociągowej, gazowej i kanalizacji podciśnieniowej na terenie gminy Jaktorów, powiat grodziski

Treść obwieszczenia

 
Data wprowadzenia informacji 2019-04-08 13:00:25 Informację zaktualizowano 2019-04-08 13:02:29, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

GP.6721.37.2017/2019


Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaktorów, dla fragmentu wsi Budy Zosine.

Treść obwieszczenia

 
Data wprowadzenia informacji 2019-04-02 09:27:18 Informację zaktualizowano 2019-04-02 09:28:57, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

WAB.6740.121.2019


Obwieszczenie Starosty Grodziskiego o wydaniu przez Starostę Grodziskiego decyzji nr 410 /19 z dnia 27.03.2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie drogi gminnej nr 150310W- ul. Jagiellońskiej na odcinku od ul. Kosynierów do ul. 22 Lipca w Międzyborowie gmina Jaktorów

Treść obwieszczenia

 
Data wprowadzenia informacji 2019-04-01 19:33:38 Informację zaktualizowano 2019-04-01 19:35:23, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

GP. 7320/194/06/19


Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów w sprawie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego z Elementami Strategii Rozwoju Gminy Jaktorów.

Treść informacji

Wniosek do opracowywanej zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Jaktorów z Elementami Strategii Rozwoju Gminy Jaktorów.

 
Data wprowadzenia informacji 2019-03-26 14:03:05 Informację zaktualizowano 2019-03-26 14:03:23, wprowadzający: Mariusz Peryt
 
 
Data wprowadzenia informacji 2019-03-11 15:10:36 Informację zaktualizowano 2019-03-11 15:11:00, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

WAB.6740.269.2019


Obwieszczenie Starosty Grodziskiego zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 01.03.2019r. na wniosek Inwestora — zarządcy drogi Wójta Gminy Jaktorów w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: przebudowie i rozbudowie ulicy Powstańców w Jaktorowie na odcinku od km. proj. 0+000 do km. proj. 0+350 wraz z przebudową sieci energetycznej, telekomunikacyjnej, wodociągowej, gazowej i kanalizacji podciśnieniowej na terenie gminy Jaktorów, powiat grodziski

Treść obwieszczenia

 
Data wprowadzenia informacji 2019-03-07 16:01:46 Informację zaktualizowano 2019-03-07 16:04:35, wprowadzający: Mariusz Peryt
 
WAB.6740.121.2019

Obwieszczenie Starosty Grodziskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 30.01.2019r. na wniosek Inwestora _ zarządcy drogi Wójta Gminy Jaktorów w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej polegającej na: rozbudowie drogi gminnej nr 150310W w ul. Jagiellońskiej na odcinku od ul. Kosynierów do ul. 22 Lipca w Międzyborowie gmina Jaktorów

Treść informacji

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-25 17:27:41 Informację zaktualizowano 2019-02-25 17:37:29, wprowadzający: Mariusz Peryt
 
Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Jaktorów w 2019 roku  
Data wprowadzenia informacji 2019-02-14 11:39:20 Informację zaktualizowano 2019-02-14 11:39:58, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Obwieszczenie z dnia 22 stycznia 2019 r. - GP.6733.66.2018

Obwieszczenie z dnia 22 stycznia 2019 r. - GP.6733.65.2018

 
Data wprowadzenia informacji 2019-01-23 11:36:53, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Harmonogram zebrań wiejskich zwołanych w celu wyboru Sołtysów i Rad Sołeckich na kadencję 2019 – 2023 /Aktualizacja 2019-02-05/

 
Data wprowadzenia informacji 2019-01-21 17:00:50, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 r.

Wzór oferty (.doc)

Harmonogram zajęć (.doc)

Plan startów w zawodach i rozgrywkach (.doc)

Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego.

 
Data wprowadzenia informacji 2019-01-15 14:44:52 Informację zaktualizowano 2019-01-15 14:48:28, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

WI-II.746.1.145.2018.ZK


Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dotyczące zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej w miejscowości Kolonia Jaktorów na działce ew. nr 393 z obrębu 0011 Kolonia Jaktorów, gmina Jaktorów, powiat grodziski, województwo mazowieckie.

Treść obwieszczenia

 
Data wprowadzenia informacji 2019-01-08 13:46:42 Informację zaktualizowano 2019-01-08 13:52:26, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

WI-II.746.1.144.2018.NT/ZK


Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dotyczące zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanego na działce ew. nr 458/11 obręb 0001 Bieganów, gmina Jaktorów, powiat grodziski, województwo mazowieckie.

Treść obwieszczenia

 
Data wprowadzenia informacji 2019-01-08 13:52:39, wprowadzający: Mariusz Peryt
wersja do druku