Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Jaktorów  www.jaktorow.pl
Zamierzenia i Programy
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
GMINA
Urząd Gminy
Nabór pracowników
Załatwianie spraw
Ogłoszenia, obwieszczenia
Konsultacje Społeczne
Raport o stanie gminy
WYBORY I REFERENDA
Organy
Rada Gminy
° Dane kontaktowe
° Wykaz kadencji
° Plan pracy Rady Gminy Jaktorów
- 2022 r
- 2021 r
- 2019 r
- 2018 r
° Interpelacje Radnych
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Zamówienia publiczne
Przetargi na sprzedaż nieruchomości gminnych
Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
Ochrona Środowiska
Podstawowa kwota dotacji dla placówek oświatowych
Oświadczenia majątkowe
Petycje
Zgromadzenia publiczne
Gminne jednostki organizacyjne
Rejestry
Sołectwa
Stowarzyszenia i związki gminne
Sposób dostępu do informacji publicznej
Zgłaszanie naruszeń
Dostępność
Serwis
Skrzynka podawcza
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Rada Gminy > Plan pracy Rady Gminy Jaktorów > 2019 r strona główna 

2019 r
 

28 styczeń

 • Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 r.

 • Przyjęcie uchwał w sprawach bieżących gminy.

 • Przyjęcie planu pracy Rady Gminy i komisji Rady Gminy

25 luty

 • Przyjęcie uchwał w sprawach bieżących gminy.

 • Przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia na rok 2019 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie to będzie przyznawane oraz przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Jaktorów.

25 marzec

 • Przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaktorów w 2019 roku,

 • Przyjęcie uchwał w sprawach bieżących gminy.

29 kwiecień

 • Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka

 • Pomocy Społecznej za 2018r.

 • Przyjęcie sprawozdania z wykonania Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2018r.

 • Przyjęcie uchwał w sprawach bieżących gminy.

27 maj

 • Przyjęcie uchwał w sprawach bieżących gminy.

 • Debata o stanie Gminy.

  24 czerwiec

 • Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018r. i udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.

 • Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Gimnazjów

 • Przyjęcie uchwał w sprawach bieżących gminy.

Lipiec

 • Przerwa wakacyjna.

26 Sierpień

 • Przyjęcie uchwał w sprawach bieżących gminy.

30 wrzesień

 • Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019r.

 • Przyjęcie uchwał w sprawach bieżących gminy.

28 październik

 • Przyjęcie uchwał w sprawach bieżących gminy.

25 listopad

 • Ustalenie wysokości stawek podatków lokalnych na 2019r.

 • Przyjęcie programu współpracy Gminy Jaktorów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami

 • prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

30 grudzień

 • Dyskusja i przyjęcie budżetu Gminy Jaktorów na 2019r.

 • Przyjęcie uchwał w sprawach bieżących gminy

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-19 14:23:57, wprowadzający: Mariusz Peryt

Zobacz:
 2022 r .  2021 r .  2019 r .  2018 r . 
wersja do druku