Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Jaktorów  www.jaktorow.pl
Zamierzenia i Programy
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
GMINA
Urząd Gminy
Nabór pracowników
Załatwianie spraw
Ogłoszenia, obwieszczenia
Konsultacje Społeczne
Raport o stanie gminy
WYBORY I REFERENDA
Organy
Rada Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Zamówienia publiczne
Przetargi na sprzedaż nieruchomości gminnych
Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
Ochrona Środowiska
Podstawowa kwota dotacji dla placówek oświatowych
Oświadczenia majątkowe
Petycje
Zgromadzenia publiczne
Gminne jednostki organizacyjne
Rejestry
Sołectwa
Stowarzyszenia i związki gminne
Sposób dostępu do informacji publicznej
Zgłaszanie naruszeń
Dostępność
Serwis
Skrzynka podawcza
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Dostępność strona główna 

Dostępność
 

Koordynator ds. dostępności w Urzędzie Miejskim w Jaktorów
Kamil Cegliński
tel.  46 854 51 03
e-mail: kamil.ceglinski@jaktorow.pl

Powołany zarządzeniem Nr 58/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 16 września 2020 r.

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

 
Data wprowadzenia informacji 2021-10-21 10:20:01 Informację zaktualizowano 2021-10-21 10:25:36, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Obsługa osób niesłyszących i mających trudności w komunikowaniu się

Z dniem 1 kwietnia 2012 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011r. Nr 209, poz. 1243). Ustawa nakłada na administrację samorządową nowe obowiązki, które  mają pomóc w załatwianiu spraw w urzędach przez osoby mające trudności w komunikowaniu się.  

W celu zapewnienia pomocy w załatwianiu spraw ww. osobom informuje się, że: 

  • informacje dotyczące działalności Urzędu Gminy dostępne są na stronie   Biuletynu Informacji Publicznej UG w Jaktorowie: www.bip.jaktorow.pl oraz na stronie internetowej Urzędu: www.jaktorow.pl

  • osoba uprawniona może komunikować się za pośrednictwem faksu pod numerem 46 855-21-88 w. 125,

  • osoba uprawniona może skorzystać z poczty elektronicznej pod adresem: gmina@jaktorow.pl

  • Urząd Gminy w Jaktorowie dysponuje osobą znającą PJM (polski język migowy) w stopniu komunikatywnym.

Urząd Gminy w Jaktorowie zapewni osobom niesłyszącym tłumacza języka migowego. Usługa tłumaczenia migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna dla osób uprawnionych będących osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r., Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016).

Urząd Gminy w Jaktorowie informuje, że będzie korzystał z usług tłumaczy migowych wpisanych do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego.

Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego przynajmniej 3 dni przed planowanym terminem wizyty w urzędzie z wyłączeniem sytuacji nagłych. Po dokonaniu zgłoszenia Urząd zobowiązany jest do zapewnienia obsługi osoby uprawnionej, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając nowy termin realizacji świadczenia;

Zgłoszenia należy dokonać składając wniosek, w którym uwzględnia się rodzaj sprawy oraz termin przybycia do urzędu (wzór wniosku poniżej).

Wniosek można złożyć: w sekretariacie urzędu – pokój nr 8, za pośrednictwem faksu pod numerem 46 855-21-88 w. 125 lub poczty elektronicznej pod adresem: gmina@jaktorow.pl 

  • Osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w celu zapewnienia jej możliwości komunikowania się. W przypadku korzystania przez osoby uprawnione z pomocy osoby przybranej (tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę zainteresowaną w celu ułatwienia porozumienia i udzielenia pomocy) nie wymaga się od osoby przybranej przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polskiego języka migowego), SJM (systemu językowo - migowego) lub SKOGN (sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych);

  • Osoba uprawniona może skorzystać z pomocy pracownika Urzędu Gminy  w Jaktorowie posługującego się PJM lub z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się;

  • Osoba uprawniona ma prawo do swobodnego korzystania z wybranej przez siebie formy komunikowania się.

Niniejszą informację dotyczącą realizacji ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się ( Dz. U. Z 2011 r., Nr 209, poz. 1243) zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu www.jaktorow.plw Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.jaktorow.pl oraz na tablicy ogłoszeń.

Wzór wniosku

 
Data wprowadzenia informacji 2021-10-18 09:11:00 Informację zaktualizowano 2021-10-18 09:15:30, wprowadzający: Mariusz Peryt
wersja do druku