Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Jaktorów  www.jaktorow.pl
Zamierzenia i Programy
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
GMINA
Urząd Gminy
Nabór pracowników
Załatwianie spraw
Ogłoszenia, obwieszczenia
Konsultacje Społeczne
Raport o stanie gminy
WYBORY I REFERENDA
Organy
Rada Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
° 2022 r.
° 2021 r.
° 2020 r.
° 2019 r.
° 2018 r.
° 2017 r.
° 2016 r.
° 2015 r.
° 2014 r.
° 2013 r.
° 2012 r.
° 2011 r.
° 2010 r.
° 2009 r.
° 2008 r.
° 2007 r.
° 2006 r.
° 2005 r.
° 2004 r.
Zarządzenia Wójta
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Zamówienia publiczne
Przetargi na sprzedaż nieruchomości gminnych
Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
Ochrona Środowiska
Podstawowa kwota dotacji dla placówek oświatowych
Oświadczenia majątkowe
Petycje
Zgromadzenia publiczne
Gminne jednostki organizacyjne
Rejestry
Sołectwa
Stowarzyszenia i związki gminne
Sposób dostępu do informacji publicznej
Zgłaszanie naruszeń
Dostępność
Serwis
Skrzynka podawcza
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady > 2008 r. strona główna 

2008 r.
 

Uchwała Nr XV/97/2008 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jaktorów na rok 2008

 Załącznik Nr 1
Data wprowadzenia informacji 2008-06-23 09:32:31 Informację zaktualizowano 2009-07-27 16:56:41, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr XV/98/2008 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Jaktorów na lata 2008-2012

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

 
Data wprowadzenia informacji 2008-06-23 10:05:37 Informację zaktualizowano 2009-07-27 16:57:18, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XV/99/2008 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 stycznia 2008 roku w sprawie nadania nazw ulic
Data wprowadzenia informacji 2008-06-23 10:26:24, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XV/100/2008 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 stycznia 2008 roku w sprawie uchylenia uchwały nr XLV/324/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 marca 2006r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaktorów dla wsi Chylice
Data wprowadzenia informacji 2008-06-23 10:27:25, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr XV/101/2008 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Jaktorów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2008 r.

Załącznik

 
Data wprowadzenia informacji 2008-06-23 10:40:38 Informację zaktualizowano 2009-07-27 16:56:16, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XV/102/2008 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 stycznia 2008 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Jaktorów.
Data wprowadzenia informacji 2008-06-23 10:57:21, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr XV/103/2008 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 stycznia 2008 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2008.

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2008-06-23 10:58:09 Informację zaktualizowano 2009-07-27 16:57:00, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XV/104/2008 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 stycznia 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr X/68/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 3 września 2007r. w sprawie emisji obligacji Gminy Jaktorów oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
Data wprowadzenia informacji 2008-06-23 11:17:33, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr XV/105/2008 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 stycznia 2008 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2008.

Załącznik

 
Data wprowadzenia informacji 2008-06-23 11:18:25, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XV/106/2008 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 stycznia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego w 2008r. w celu sfinansowania przedsięwzięcia p.n. „Remont drogi gminnej we wsi Stare Budy”.
Data wprowadzenia informacji 2008-06-23 11:20:08, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XV/107/2008 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 stycznia 2008 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie Statutu Gminy Jaktorów.
Data wprowadzenia informacji 2008-06-23 11:20:53, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

 
Data wprowadzenia informacji 2008-06-23 11:24:33, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XVI/108/2008 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 marca 2008r. w sprawie nabycia nieruchomości.
Data wprowadzenia informacji 2008-06-23 11:41:19, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XVI/109/2008 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 marca 2008r. w sprawie w sprawie stwierdzenia zgodności zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Sade Budy obejmującego działki nr ewid. 159, 160, 161, 163, 170/13, 170/14, 172/12, 172/13 z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaktorów
Data wprowadzenia informacji 2008-06-23 11:45:41, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XVI/110/2008 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 marca 2008r. w sprawie w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Sade Budy, gmina Jaktorów, obejmującego działki nr ewid. 159, 160, 161, 163, 170/13, 170/14, 172/12, 172/13
Data wprowadzenia informacji 2008-06-23 11:46:25, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XVI/111/2008 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 marca 2008r. w sprawie udzielania pomocy rzeczowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego.
Data wprowadzenia informacji 2008-06-23 11:49:18 Informację zaktualizowano 2008-07-07 16:23:16, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr XVI/112/2008 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 marca 2008r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2008.

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2008-06-23 11:52:12 Informację zaktualizowano 2009-07-27 16:54:29, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr XVI/113/2008 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 marca 2008r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2008.

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2008-06-23 11:56:06 Informację zaktualizowano 2009-07-27 16:52:36, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

 Uchwała Nr XVII/114/2008 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości.
Data wprowadzenia informacji 2008-06-23 11:58:16 Informację zaktualizowano 2008-07-10 10:33:57, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr XVII/115/2008 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2008

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2008-06-23 11:57:54 Informację zaktualizowano 2009-07-27 16:52:07, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr XVII/116/2008 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2008 i zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2008-06-23 12:00:11 Informację zaktualizowano 2009-07-27 16:51:40, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XVII/117/2008 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 kwietnia 2008 r.W sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Jaktorowie na 2008 rok.
Data wprowadzenia informacji 2008-06-23 12:02:32 Informację zaktualizowano 2008-06-23 12:05:36, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XVII/118/2008 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Stałych Komisji Rady Gminy.
Data wprowadzenia informacji 2008-06-23 12:06:07, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XVII/119/2008 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Jaktorów z tytułu wykonania budżetu Gminy Jaktorów za rok 2007.
Data wprowadzenia informacji 2008-06-23 12:06:42, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

 
Data wprowadzenia informacji 2008-06-23 12:07:19, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XVIII/120/2008 Rady Gminy Jaktorów z dnia 9 czerwca 2008r.w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2008-06-23 12:07:47, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr XVIII/121/2008r. Rady Gminy Jaktorów z dnia 9 czerwca 2008r. w sprawie wdrożenia lokalnego programu pomocy społecznej.

 Załącznik
Data wprowadzenia informacji 2008-07-04 08:06:51 Informację zaktualizowano 2009-07-27 16:48:33, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XVIII/122/2008r. Rady Gminy Jaktorów z dnia 9 czerwca 2008r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu systemowego w zakresie rozwoju i
Data wprowadzenia informacji 2008-07-04 08:08:00, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XVIII/123/2008r. Rady Gminy Jaktorów z dnia 9 czerwca 2008r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
Data wprowadzenia informacji 2008-07-04 08:09:20 Informację zaktualizowano 2008-07-07 16:20:02, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XVIII/124/2008r. Rady Gminy Jaktorów z dnia 9 czerwca 2008r. zmieniająca uchwałę nr XVII/116/2008 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 kwietnia 2008r
Data wprowadzenia informacji 2008-07-04 08:42:45, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr XVIII/125/2008r. Rady Gminy Jaktorów z dnia 9 czerwca 2008r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2008

 Załączniki
Data wprowadzenia informacji 2008-07-04 08:43:17 Informację zaktualizowano 2009-07-27 16:48:18, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr XVIII/126/2008r. Rady Gminy Jaktorów z dnia 9 czerwca 2008r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2008

 Załączniki
Data wprowadzenia informacji 2008-07-04 08:46:32 Informację zaktualizowano 2009-07-27 16:47:56, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XVIII/127/2008r. Rady Gminy Jaktorów z dnia 9 czerwca 2008r. w sprawie emisji obligacji Gminy Jaktorów oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
Data wprowadzenia informacji 2008-07-04 08:50:00, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr XVIII/128/2008r. Rady Gminy Jaktorów z dnia 9 czerwca 2008r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2008 i zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 Załącznik
Data wprowadzenia informacji 2008-07-04 08:50:37 Informację zaktualizowano 2009-07-27 16:47:23, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XVIII/129/2008r. Rady Gminy Jaktorów z dnia 9 czerwca 2008r. w sprawie nadania nazw ulic
Data wprowadzenia informacji 2008-07-04 08:54:19, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XIX/130/2008r. Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 czerwca 2008r. w sprawie nadania nazw ulic
Data wprowadzenia informacji 2008-07-04 08:55:23 Informację zaktualizowano 2008-07-07 16:33:44, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XIX /131/2008 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2008-07-07 10:07:09, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr XIX/132/2008r. Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 czerwca 2008r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2008

 Załączniki
Data wprowadzenia informacji 2008-07-04 09:02:45 Informację zaktualizowano 2009-07-27 16:46:18, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

 Uchwała Nr XIX/133/2008r. Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 czerwca 2008r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2008
Data wprowadzenia informacji 2008-07-04 09:04:12 Informację zaktualizowano 2008-07-10 10:39:23, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XIX/134/2008r. Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 czerwca 2008r.zmieniająca uchwałę Nr XVIII/128/2008 Rady Gminy Jaktorów z dnia 9 czerwca 2008r w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2008 i zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Data wprowadzenia informacji 2008-07-04 09:06:50 Informację zaktualizowano 2008-07-07 16:32:26, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XIX/135/2008r. Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 czerwca 2008r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.
Data wprowadzenia informacji 2008-07-04 09:07:17 Informację zaktualizowano 2008-07-07 16:32:42, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr XIX/136/2008r. Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 czerwca 2008r w sprawie przyjęcia planu odnowy miejscowości Jaktorów

Załącznik

 
Data wprowadzenia informacji 2008-07-04 09:08:46 Informację zaktualizowano 2009-07-27 16:45:48, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr XIX/137/2008r. Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 czerwca 2008r w sprawie przyjęcia planu odnowy miejscowości Międzyborów

Załącznik

 
Data wprowadzenia informacji 2008-07-04 09:09:05 Informację zaktualizowano 2009-07-27 16:44:27, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr XX/138/ 2008 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XX/139/2008 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XX/140/2008 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 lipca 2008r. w sprawie zmiany dotychczasowego imienia Szkoły Podstawowej w Jaktorowie ul. Warszawska 88.

Uchwała Nr XX/141/2008 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 lipca 2008r. w sprawie: wprowadzenia szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania stypendiów edukacyjnych Gminy Jaktorów.

Uchwała Nr XX/142/2008 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 lipca 2008r. w sprawie: przyjęcia regulaminu oraz wysokości nagród samorządowych dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Jaktorów.

Uchwała Nr XX/143/2008 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 lipca 2008r. w sprawie zobowiązania Wójta do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonanie dodatkowych trójników na sieci kanalizacyjnej w gminie Jaktorów.

Uchwała Nr XX/144/2008 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Jaktorów.

Uchwała Nr XX/145/2008 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 lipca 2008r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na obszarze Gminy Jaktorów.

Uchwała Nr XX/146/2008 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 lipca 2008r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2008.

Załączniki do uchwały nr 146/2008

 
Data wprowadzenia informacji 2008-08-04 09:35:35 Informację zaktualizowano 2009-07-27 16:43:12, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr XXI/147/2008 Rady Gminy Jaktorów z dnia 18 sierpnia 2008r w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2008

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2008-08-20 13:47:32 Informację zaktualizowano 2009-07-27 16:42:22, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr XXII/148/2008 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 września 2008r w sprawie nadania nazw ulic

Uchwała Nr XXII/149/2008 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 września 2008r w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2008

Załączniki do uchwały nr 149/2008

Uchwała Nr XXII/150/2008 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 września 2008r w sprawie zobowiązania w zakresie podejmowania inwestycji i upoważnienia Wójta do zaciągnięcia zobowiązania finansowego w 2009 roku.

Uchwała Nr XXII/151/2008 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 września 2008r w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaktorów.

Załącznik

Uchwała Nr XXII/152/2008 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 września 2008r w sprawie zamiany nieruchomości.

Uchwała Nr XXII/153/2008 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 września 2008r wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

 
Data wprowadzenia informacji 2008-09-25 12:14:20 Informację zaktualizowano 2009-07-27 16:42:01, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr XXIII/154/2008 Rady Gminy Jaktorówz dnia 13 października 2008r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaktorowie – Małgorzaty Młynarczyk.

Uchwała nr XXIII/155/2008 Rady Gminy Jaktorów z dnia 13 października 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bez przetargowym nieruchomości we wsi Stare Budy.

Uchwała Nr XXIII/156/2008 Rady Gminy Jaktorów z dnia 13 października 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XXIII/157/2008 Rady Gminy Jaktorów z dnia 13 października 2008r w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2008.

Załączniki

Uchwała Nr XXIII/158/2008 Rady Gminy Jaktorów z dnia 13 października 2008r w sprawie zatwierdzenia stypendiów edukacyjnych dla uczniów

 
Data wprowadzenia informacji 2008-10-22 13:04:52 Informację zaktualizowano 2009-07-27 16:41:36, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr XXIV/159/2008 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 listopdada 2008r w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaktorów

Uchwała Nr XXIV/160/2008 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 listopdada 2008r w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy na rok 2009 oraz inkasa tego podatku.

Uchwała Nr XXIV/161/2008 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 listopdada 2008r w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2009 oraz inkasa tego podatku.

Uchwała Nr XXIV/162/2008 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 listopdada 2008r w sprawie wysokości stawek, zwolnień oraz inkasa podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr XXIV/163/2008 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 listopdada 2008r w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych.

Uchwała Nr XXIV/164/2008 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 listopdada 2008r w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaktorowie – Małgorzaty Młynarczyk do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji pub.

Uchwała Nr XXIV/165/2008 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 listopada 2008r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2008.

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2008-11-26 10:19:07 Informację zaktualizowano 2009-07-27 16:41:09, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr XXV/166/2008 Rady Gminy Jaktorów z dnia 20 listopdada 2008r w sprawie zabezpieczenia środków na realizację zadania „Modernizacja układu drogowego i poprawa bezpieczeństwa poprzez przebudowę 1,76km drogi (ul. Parkowa).

 
Data wprowadzenia informacji 2008-12-09 09:31:44 Informację zaktualizowano 2009-07-27 16:40:38, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr XXVI/167/2008 Rady Gminy Jaktorów z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/152/2008 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 września 2008r. w sprawie zamiany nieruchomości.

Uchwała Nr XXVI/168/2008 Rady Gminy Jaktorów z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wydatków budżetu Gminy, które w roku 2008 nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Załączniki

Uchwała Nr XXVI/169/2008 Rady Gminy Jaktorów z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2008

Załącznik

 
Data wprowadzenia informacji 2008-12-09 09:31:47 Informację zaktualizowano 2009-07-27 16:40:21, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała nr XXVII/170/2008 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchylenia uchwały nr XV/93/2003 Rady Gminy Jaktorów z dnia 11 sierpnia 2003r.

Uchwała Nr XXVII/171/2008 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/121/2008 Rady Gminy Jaktorów z dnia 9 czerwca 2008r. w sprawie lokalnego programu pomocy społecznej.

Uchwała Nr XXVII/172/2008 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego w zakresie rozwoju i upowszechniania aktywnej integracji, w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki

Uchwała Nr XXVII/173/2008 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Jaktorów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2009 r.

Załącznik

Uchwała nr XXVII/174/2008 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczeg

Załącznik

Uchwała nr XXVII/175/2008 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Jaktorów

Uchwała nr XXVII/176/2008 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 grudnia 2008r.w sprawie przyjęcia regulaminu oraz wysokości nagród samorządowych dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Jaktorów

Uchwała nr XXVII/177/2008 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 grudnia 2008r.w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2008

Załącznik

Uchwała nr XXVII/178/2008 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaktorów.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 
Data wprowadzenia informacji 2009-01-05 17:41:02 Informację zaktualizowano 2009-07-27 16:37:54, wprowadzający: Danuta Mysiorska
wersja do druku